Hydrogeological and hydrochemical conditions of the development of Zn-Pb ore deposit Olkusz-Sub-leve
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(1):51-67
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Development galleries of the Zn-Pb ore deposit Olkusz-Sub-level are worked in the impermeable Permian strata. However, after crossing the Nothern Faul the working will enter the highly water bearing fissured - karstic Triassic (Muschelkalk). The paper presents hydrogeological conditions of mining in this area (water inflows proved and progrosed) and distribution of pressures within the Triassic aquifer. Hydrogeochemistry is shown of waters migrating into the developing workings from the Permian aquifer (both the free waters and pore solutions) as well as water quality of the Triassic aquifer is prognosed basing upon the available analyses.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Hydrogeologiczne i hydrochemiczne warunki udostępnienia złoża rud Zn-Pb Olkusz-Podpoziom
złoża Zn-Pb, hydrogeologia
Wyrobiska udostępniające złoże rud Zn-Pb Olkusz-Podpoziom drążone są w obrębie nieprzepuszczalnych utworów permu, a po przejściu uskoku północnego "wejdą" w silnie zawodnione szczelinowo-krasowe utwory triasu (wapień muszlowy). W pracy przedstawiono uwarunkowania hydrogeologiczne drążenia wyrobisk (dopływy wód stwierdzone i prognozowane) i rozkład ciśnień w triasowym piętrze wodonośnym. Scharakteryzowano chemizm wód dopływających do wyrobisk udostępniających z utworów permu (wody wolne i roztwory porowe) i prognozowaną jakość wód z utworów triasu na tle dotychczasowych analiz.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top