Steam coal prices - quality relationships on the world coal market
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(1):31–50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The relationship between steam coal prices and quality parameters on the world coal market have been analysed. Analysis has been based on the spot transactions data of ten main coal exporters in the period 1995-1997, published by Coal Week International. The results of analysis allow to state that there is a sharp dependence of coal price upon its calorific value; the relation between price and sulphur content in coal is weaker. The relation between price and ash content has not been noted. As a result of multiple regression analysis the regression equations have been obtained and - based on them - the exemplary price formula have been constructed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Relacje cen i jakości węgla energetycznego na rynku światowym
węgiel energetyczny, ceny węgla
W referacie przeprowadzono analizę zależności pomiędzy cenami węgla energetycznego na rynkach światowych a ich parametrami jakościowymi. Analizę oparto na danych o transakcjach spot dziesięciu głównych eksporterów węgla w latach 1995-1997, publikowanych w Coal Week International. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić wyraźną korelację pomiędzy ceną a wartością opałową i słabszą zależność ceny od zawartości siarki. Nie stwierdzono związku ceny z zawartością popiołu w węglu. W wyniku otrzymano równania regresji, na podstawie których skonstruowano przykładowe formuły cenowe.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953