Problems of optimal utilization of resources and production of zinc and lead in aspect of adjustment to economy market conditions
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(1):69–83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Domestic primary and secondary material resources of zinc and lead have been characterized in the paper. The state of the art of domestic technologies of Zn-Pb ores beneficiation and metallurgy have been evaluated. Directions of enrichment technologies development to improve effectiveness of zinc and lead recovery from ores and directions of Zn-Pb metallurgy modernization, including waste materials utilization, have been presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problemy optymalnego wykorzystania zasobów i produkcji cynku i ołowiu w aspekcie dostosowania do warunków gospodarki rynkowej
zasoby surowców mineralnych, gospodarka rynkowa
W artykule przedstawiono charakterystykę krajowej bazy surowcowej cynku i ołowiu obejmującą pierwotne oraz wtórne źródła tych metali. Dokonano oceny stanu krajowych technologii wzbogacania rud Zn-Pb oraz obecnego stanu hutnictwa cynku i ołowiu. Przedstawiono kierunki rozwoju technologii wzbogacania dla poprawy efektywności odzysku cynku i ołowiu z rud oraz kierunki modernizacji hutnictwa cynku i ołowiu obejmujące proekologiczny przerób surowców odpadowych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953