Increasing chances of utilizing the domestic coking coal resources through technological operations in coal blend preparation
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(1):5-18
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The great demand for blast furnace coke recently observed throughout the world resulted in domestic coking plants introducing a thorough production capacity enhancement programme. In this situation, the limited potential of Polish coal mines for fulfilling the demand for coking coals of appropriate quality, constitutes a real danger.It is especially valid for orthocoking coal (type 35 by Polish Standards) the resources of which, as well as the production capacity, are limited in Poland. However, its share in coal blends has been growing continuously in connection with the increasing quality requirements of coke users. Given these circumstances, introducing proper technological processes in the sphere of coal blends preparation at our coking plants can be a good altenative for importing this coal, mainly from the United States and Australia. These processes will make it possible to partially substitute the gas-coking coals (type 34 by Polish Standards), which are easily available on the domestic market for the scarce orthocoking coals (type 35 by Polish Standards). The above-mentioned processes should include: optimal selection of components of coal blends, effective homogenization of a coal blend and its components, rational crushing of coal, coal charge compacting and coal charge preheating and drying. In the conclusions, a comparison of the effectiveness of the above-mentioned processes was made in respect of the possibility of increasing the gas-coking coals content in coal blends without deteroriation of the quality of the produced coke.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zwiększenie szans wykorzystania krajowej bazy węgli koksowych poprzez działania technologiczne w zakresie przygotowania mieszanek wsadowych
węgiel kamienny, technologia koksowania, mieszanka wsadowa
Obserwowany w ostatnich latach w świecie wysoki popyt na koks wielkopiecowy sprawił, że krajowe koksownie rozpoczęły realizację szerokiego programu modernizacyjnego swych mocy produkcyjnych. W tej sytuacji ograniczone możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na odpowiedniej jakości węgle koksowe przez krajowe kopalnie stanowi poważne zagrożenie. W szczególności dotyczy to węgli ortokoksowych. Krajowe zasoby tych węgli, jak i możliwości ich produkcji są bowiem ograniczone, natomiast ich udział w recepturach mieszanek węglowych systematyczne rośnie w związku ze wzrostem wymagań jakościowych odbiorców koksu.W tej sytuacji alternatywą dla importu tych węgli - głównie z Australii i USA - może być podjęcie odpowiednich działań technologicznych w zakresie operacji przygotowania mieszanek wsadowych w naszych koksowniach. Takie działania umożliwią częściowe zastąpienie w mieszankach węglowych deficytowych węgli ortokoksowych łatwiej dostępnymi na krajowym rynku węglami gazowo-koksowymi. Do wspomnianych działań zaliczyć należy: optymalny dobór receptur mieszanek wsadowych, skuteczną homogenizację mieszanki i jej komponentów, racjonalny przemiał węgli, zwiększenie zagęszczenia wsadu w komorze koksowniczej czy wstępną obróbkę termiczną wsadu. W podsumowaniu dokonano porównania skuteczności wymienionych działań w aspekcie możliwości zwiększenia zawartości węgli gazowo-koksowych w mieszankach wsadowych bez pogorszenia jakości produkowanego koksu.
 
REFERENCES (8)
1.
Karcz A., Ozga -Blaschke U., 2007 - Klasyfikacja węgli koksowych. Konferencja Naukowo- Techniczna "Koksownictwo 2007", Książ 10-12. I 0.2007.
 
2.
Winnicka G., Kosewska M., 2007 - Propozycja klasyfikacji węgli koksowych wg Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Konferencja Naukowo- Techniczna "Koksownictwo 2007", Książ 10-12. I 0.2007.
 
3.
Klank M., 2006 - Aktualne i perspektywiczne zasoby oraz wydobycie węgli gazowo-koksowych o dobrych właściwościach koksotwórczych w Kompanii Węglowej. Karbo 5 I (Wydanie Specjalne), s. 14-28.
 
4.
Paszcza H., 2005 - Analiza zasobów węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem ich ekonomicznego wykorzystania w świetle przepisów prawa unijnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 2 I, z. 1, s. 83- 106.
 
5.
Rozwadowski A., 2007 - Ciśnienie koksowania mieszanek węglowych przygotowanych z komponentów wyraźnie różniących się właściwościami reologicznymi masy plastycznej podczas pirolizy. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 23, z. 2, s. 49-63.
 
6.
Rudyka W., 2007 - Optymalna baza technologiczna jako podstawa pomyślnego doskonalenia rozwoju przemysłu koksowniczego Ukrainy. Karbo 52 (Wydanie Specjalne), s. 22-29.
 
7.
Szlęk E., 2007 - Rozwój i strategia Koksowni Przyjaźń na tle światowych trendów w koksownictwie. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 23, z. 3, s. 207-220.
 
8.
Zagórowski J., Czornik G., Kowalczyk J., 2007 - Perspektywy węgla koksowego w JSW. Konferencja Naukowo-Techniczna "Koksownictwo 2007", Książ 10-12. 1 0.2007.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top