Initial evaluation of the basalt from Rębiszów deposits as a prospective raw material for multipurpose application
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):177–184
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The performed analyses of the sampIes of basaltic rock from Rębiszów deposits revealed that the rock is a suitable raw material for prospective production of insulating materials due to such its properties as: low content of acid module, amount of primary crystals less than 20% vol., considerable content of nepheline which lowers softening point of the rock. In addition, the values of parameters characterizing crystallisation strength of a melt indicate possibility for application of the basalt from Rębiszów in rock metallurgy. Chosen engineering tests performed on the basalt show that the basalt can also be used for production of a road and railway construction details, road and railway aggregates, aggregates for concrete production (required at least low compression strength), rock dust and filling materiaIs. This is proved by high compression strength values in air-dry state as well as by high resistance to freezing. Moreover, the investigated basalts show minimum absorbability. It should be marked however, that the determined parameters of the basalt give only initial indication on their possible application. Each eventual application of the rock would require confirmation of the whole range of properties described in the revelant standards.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna ocena przydatności bazaltu z Rębiszowa jako surowca do wielokierunkowego użytkowania
Na podstawie przeprowadzonych badań próbek bazaltu, pobranych ze złoża w Rębiszowie, ocenia się, że może on być przydatny do produkcji materiałów izolacyjnych (niska wartość modułu kwasowości, udział prakryształów poniżej 20% obj., znaczna zawartości nefelinu obniżającego temperaturę mięknienia). Równocześnie parametry służące do oceny zdolności krystalizacyjnej stopu wskazują, że bazalt z Rębiszowa może nadawać się do wykorzystania w hutnictwie skalnym. Na podstawie przeprowadzonych niektórych badań technologicznych stwierdza się, że występujący w złożu Rębiszów bazalt nadaje się do produkcji: elementów drogowych i kolejowych, kruszyw kolejowych i drogowych, kruszyw do betonów (wymagana co najmniej mała wytrzymałość na ściskanie), oraz mączek i wypełniaczy. Wskazują na to wysokie wartości wytrzymałości na ściskanie w stanie powietrznosuchym oraz bardzo dobra odporność na zamrażanie. Badane bazalty należą ponadto do skał o bardzo małej nasiąkliwości. Należy jednak podkreślić, że oznaczone niektóre właściwości technologiczne bazaltu pozwalają jedynie na wstępne określenie jego przydatności. Każde z tych zastosowań wymaga jeszcze szczegółowego potwierdzenia badaniami zgodnie z obowiązującymi normami.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953