Market capacity of coal for heating and its regional differentiation as a basis for making directions of marketing activities of mining companies in a segment of individual customers
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Kraków
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(2):95–109
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the importance of individual client in making level of demand for hard coal in Poland, and points to lack of use this potential by Polish hard coal producers. These arguments were derived firstly on the basis of analysis of the present structure of the hard coal market in Poland, including terms of the competitive situation. Secondly were taken into account characteristics of the level of demand for the product generated by the segment of individual clients. First of all the author focused on the second element, indicating the size and capacity of the quantitative and valuable part of the market for the year 2013. These analyses were carried out on the national level and in terms of individual provinces. In this way the level of the annual capacity of individual clients in Poland is 19.25 million Mg of hard coal. Taking into account prices of coal, calculation of the capacity of value is equal to 15.6 billion złoty per year. In regional terms the author also identified the most attractive in terms of capacity volumes and values Polish province, which included Mazowieckie and Silesia.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Pojemność rynku na węgiel kamienny do celów opałowych i jej regionalne zróżnicowanie podstawą wyznaczania kierunków działań marketingowych przedsiębiorstw górniczych w segmencie odbiorców indywidualnych
węgiel kamienny, segment odbiorców indywidualnych, pojemność rynku
Artykuł opisuje kluczowe znaczenie segmentu odbiorców indywidualnych w zakresie kształtowania poziomu popytu na węgiel kamienny w Polsce, a także wskazuje na niewykorzystanie tego potencjału przez polskich wytwórców tego produktu. Powyższe tezy wyprowadzono po pierwsze na podstawie analiz obecnej konstrukcji rynku węgla kamiennego w Polsce, w tym w aspekcie sytuacji konkurencyjnej, oraz po drugie charakterystyki poziomu popytu na ten produkt, generowanego przez segment odbiorców indywidualnych. W pracy skupiono się przede wszystkim na tym drugim elemencie, wskazując na wielkość oraz pojemność ilościową i wartościową tej części rynku, obliczoną dla 2013 roku. Powyższe analizy zostały przeprowadzone na poziomie ogólnopolskim oraz w zakresie poszczególnych województw. W ten sposób określono poziom rocznej pojemności ilościowej segmentu odbiorców indywidualnych w Polsce na 19,25 milionów Mg węgla kamiennego, zaś pojemności wartościowej jako równej 15,6 miliarda złotych rocznie. W pracy wskazano także najbardziej atrakcyjne pod kątem pojemności ilościowej i wartościowej województwa Polski, do których zaliczono województwo mazowieckie i śląskie.
 
REFERENCES (12)
1.
Baca-Pogorzelska, K. i Łakoma, A. 2012. Opalasz dom węglem? Trzymaj się za kieszeń. Rzeczpospolita 25, s. 8.
 
2.
Bogacz, P. 2011. Zwiększanie poziomu wpływów jako podstawa kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 639, s. 787–799.
 
3.
Doyle, P. 2003. Marketing wartości. Warszawa: Felberg, 420 s.
 
4.
Grabowska, J. 2013. Funkcjonowanie systemów informacyjnych i informatycznych stosowanych przez uczestników kanałów dystrybucji węgla. Logistyka 5, s. 70–74.
 
5.
Gronroos, Ch. 1977. Quo Vadis Marketing? Towards a Relationship Marketing Paradigm, Journal of Marketing Management, New York, 57 s.
 
6.
GUS 2003a. Raport „Gospodarstwa domowe w Polsce. Narodowy Spis Powszechny 2002”. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 65 s.
 
7.
GUS 2003b. Raport „Mieszkania w Polsce. Narodowy Spis Powszechny 2002”. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 166 s.
 
8.
GUS 2013. Raport „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2011 roku”. 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. 34 s.
 
9.
[Online] Dostępne w: http://www.polski-wegiel.pl/ry... [Dostęp: 15.04.2015].
 
10.
Kotler, Ph. i Armstrong, G. 2007. Principles of Marketing. New York. Pearson Education. 530 s.
 
11.
Magda, R. 2007. Konsolidacja przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 1, s. 2–8.
 
12.
PKP CARGO SA. 2013. Taryfa towarowa PKP CARGO SA, obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku. Warszawa: PKP CARGO SA, 24 s.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953