The raw materials convertible into bonds
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(2):79–94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is dedicated to the instrument such as raw materials convertible bonds, the application of which in the mining industry can increase the efficiency of mining investments and, consequently, contribute to the improvement of the economic and financial market of mineral resources. Bonds with the option of conversion into raw materials bring relevant benefits to both the investor – the bondholder who buys these bonds, and to the mining company as the issuer. The use of this debt instrument increases the efficiency of mining investments, mainly by lowering the cost of capital in relation to traditional sources and by flexibility of being able to convert the capital debt into raw materials. Due to the fact that the article is illustrative only, and its goal is just to present a relatively new instrument, which are raw materials convertible bonds, the author focused an attention on its possible use in the financing of investments in the mining industry and the potential economic effects of such a solution. In order to identify the likely financial benefits, discussed debt instrument was compared with selected sources of funding, such as ordinary bonds and simple bank loan. Due to this fact, the article doesn’t present the consideration of every aspect associated with the bond that has an option, but is mainly focused on its main attribute, which is the ability to convert debt into raw material. The paper presents the general assumptions regarding the raw materials convertible bonds, the advantages of this solution and the requirements that the issuer of such instrument will have to cope with. The article contains also a diagram showing the use of a raw materials convertible bonds in the tripartite agreement. The final part of the publication shows an example of a calculation comparing the newly presented instrument to the ordinary bonds and bank loans. The summary presents the conclusions of the analysis of the possible use of raw materials convertible bonds as an instrument of financing investments in the mining industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Obligacje zmienne na surowce
obligacje zamienne, surowce mineralne, opcja zamiany
W artykule zaprezentowano instrument finansowy, którego zastosowanie w przemyśle wydobywczym może zwiększyć efektywność inwestycji górniczych oraz w konsekwencji przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej rynku surowców mineralnych, a mianowicie obligacjom zamiennym na surowce. Obligacje z opcją zamiany na surowce przynoszą odpowiednie korzyści zarówno inwestorowi – czyli obligatariuszowi – który je nabywa, jak i przedsiębiorstwu górniczemu jako emitentowi. Wykorzystanie tego instrumentu dłużnego może zwiększyć efektywność inwestycji górniczej na przykład poprzez obniżenie kosztu kapitału w stosunku do tradycyjnych źródeł oraz zwiększoną elastyczność, polegającą na możliwości zamiany długu kapitałowego na surowiec. Z uwagi na fakt, że artykuł jest poglądowy i jego celem jest przedstawienie stosunkowo nowego instrumentu jakim są obligacje zamienne na surowce mineralne, autor opracowania skupił swoją uwagę na możliwości jego zastosowania w finansowaniu inwestycji w przemyśle wydobywczym oraz na potencjalnych efektach ekonomicznych takiego rozwiązania. [..]
 
REFERENCES (21)
1.
Brigham, E .F. i Gapernski, L.C. 2000. Zarządzanie finansami 1. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
Brigham, E .F. i Houston, J.F. 2005. Podstawy zarządzania finansami 1. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
3.
Deluga, W. 2013. Grupa Energetyczna Energa na krajowym rynku energii. Rocznik Ochrony Środowiska 15, s. 944–965.
 
4.
Dubiński, J. i Turek, M. 2014. Chances and threats of hard coal mining development in Poland – the results of experts research. Archives of Mining Sciences 59(2), s. 395–411.
 
5.
Fabozzi, F.J. 2000. Rynki obligacji analiza i strategie. Warszawa: Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS.
 
6.
Fabozzi, F.J. 2008. Handbook of Finance, Financial Markets and Instruments Volume 1. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 
7.
Grudziński, Z. 2013. Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Rocznik Ochrony Środowiska 15, s. 2249–2266.
 
8.
Kudełko i in. 2014 – Kudełko, J., Wirth, H., Kicki, J. i Wanielista, K. 2014. Kryteria oceny wartości złóż kopalin stałych w cyklu życia projektu górniczego. KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR.
 
9.
Kudła, J. 2009. Instrumenty finansowe i ich zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 
10.
Kustra, A. 2010. Wykorzystanie obligacji w finansowaniu projektów górniczo-gelogicznych. Górnictwo i Geoinżynieria 34(3), s. 215–227.
 
11.
Magda i in. 2009 – Magda, R., Głodzik, S., Jasiewicz, J. i Woźny, T . 2009. Concept of an information system supporting the use of technical means of production in the design of mine workings. Archives of Mining Sciences 54(1), s. 79–86.
 
12.
MSSF. 2011. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej część A. IFRS Fundation.
 
13.
UoO 1995. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420.
 
14.
Peter Hambro Mining PLC. 2007. Gold equivalent exchangeable bonds offering. [Online] Dostępne w: http://www.proactiveinvestors.... [Dostęp: 16 czerwiec 2015].
 
15.
Ranosz, R. 2014. Estimation of the cost of equity for mining companies using the P-LEFAC method. Archives of Mining Sciences 59(1), s. 257–269.
 
16.
REY. 2014. Global Mining Finance Guide. Mining Journal.
 
17.
Saługa, P. 2011. Wycena projektu górniczego z opcjami równoległymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1(27), s. 101–113.
 
18.
Sierpińska, M. i Bąk, P. 2012. Financial structure of mining sector companies during an economic slowdown. Archives of Mining Sciences 57(4), s. 1089–1100.
 
19.
Trustable Gold. 2012. What are gold bonds? [Online] Dostępne w: http://answers.trustablegold.c... [Dostęp: 16 czerwiec 2015].
 
20.
Uberman, R. 2009. Wycena wartości złóż kopalin. Wybrane metody wyceny. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 125(35), s. 199–211.
 
21.
Wiedemann, A. 2007. Financial Engineering. Bankakademie–Verlag. Frankfurt am Main.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953