Mineral sequestration of CO2 in suspensions containing mixtures of fly ashes and desulphurization waste
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2010;26(4):109–118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mineral sequestration of CO2 in wastewater suspensions is a method which allows both for economic applications of waste and for the reduction of anthropogenic emissions of carbon dioxide at the same time. It can also be used as a method of waste processing which decreases the leaching of some pollutants. The research was conducted using two kinds of aqueous suspensions of fly ashes and desulphurization waste mixtures from the Siersza and Łaziska power plants. A theoretical binding capacity of the mixtures was calculated. The results of research into CO2 binding in aqueous solutions of fly ashes and desulphurization waste mixtures and into the influence of subjecting them to the effects of carbon dioxide on the leachability of pollutants were presented. Based on thermogravimetric research the degree of CO2 binding in the analyzed suspensions was calculated. The research showed an influence of mineral carbonation on the decrease in certain pollutants' leaching from the discussed suspensions subjected to the effects of CO2.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mineralna sekwestracja CO2 w zawiesinach mieszanin popiołów lotnych z odpadami z odsiarczania
popiół lotny, produkt odsiarczania, ditlenek węgla, wymywalność zanieczyszczeń, mineralna sekwestracja
Mineralna sekwestracja CO2 w zawiesinach odpadowo-wodnych jest metodą, która pozwala na równoczesne gospodarcze wykorzystanie odpadów oraz redukcję antropogenicznej emisji ditlenku węgla. Może być również stosowana jako metoda obróbki odpadów, ograniczająca wymywalność z nich niektórych zanieczyszczeń. Badania przeprowadzono na dwóch rodzajach zawiesin wodnych mieszanin popiołów z produktami odsiarczania z El. Siersza i El. Łaziska. Obliczono teoretyczną pojemność związania tych mieszanin. Przedstawiono wyniki badań związania CO2 w zawiesinach wodnych mieszanin popiołów lotnych z odpadami z odsiarczania oraz wpływu poddania ich działaniu ditlenku węgla na wymywalność zanieczyszczeń. Na podstawie badań termograwimetrycznych obliczono stopień związania CO2 w analizowanych zawiesinach. Badania wykazały wpływ mineralnej karbonatyzacji na redukcję wymywalności określonych zanieczyszczeń z omawianych zawiesin poddanych działaniu CO2.
 
REFERENCES (23)
1.
Astrup T., Rosenbald C., Trapp S., Christensen T.H., 2005 - Chromium release from waste Incineration Air-Pollution-Control Residues. Environmental Science & Technology 39, p. 3321-3329.
 
2.
Baciocchi R., Costa G., Polettini A., Pomi R., Prigiobbe V., 2009 - Comparison of different reaction routes for carbonation of APC residues. Energy Procedia 1, p. 4851-4858.
 
3.
Deja J., 2002 - Immobilization of Cr6+, Cd2+, Zn2+ and Pb2+ in alkali-actived slag binders. Cement and Concrete Research 32, p. 1971-1979.
 
4.
Fernandez Bertos M., Simons S.J.R., Hills C.D., Carey P.J., 2004 - A review of accelerated carbonation technology in the treatment of cement-based materials and sequestration of CO2. Journal of Hazardous Materials B112, p. 193-205.
 
5.
Giergiczny Z., 2006 - Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Monografia nr 325, Kraków.
 
6.
Giergiczny Z., Król A., 2008 - Immobilization of heavy metals (Pb, Cu, Cr, Zn, Cd, Mn) in the mineral additions containing concrete composites. Journal of Hazardous Materials 160, p. 247-255.
 
7.
He P.J., Cao Q.K., Shao L.M., Lee D.J., 2006 - Aging of air pollution control residues from municipal solid waste incinerator: Role of water content on metal carbonation. Science of Total Environment 359, p. 26-37.
 
8.
Huijgen W.J.J., Comans R.N.J., 2005 - Mineral CO2 sequestration by carbonation of industrial residues. ECN. ECN-C-05-074. www.ecn.nl.
 
9.
Kurdowski W., 2010 - Chemia cementu i betonu. Wydawnictwo Polski Cement/Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków/Warszawa.
 
10.
Małolepszy J., Deja J., 1995 - Effect of heavy metals immobilization on properties of alkali actived slag mortars. Proceedings Fifth CANMET/ACI International Conference: Fly ash, silia fume, slag and natural pozzolans in concrete, Milwaukee, Wisconsin. Edited by V.M. Malhotra, vol. 2, p. 1087-1095.
 
11.
Mazurkiewicz M.,Mokrzycki E., Piotrowski Z., Pomykała R., Uliasz-Bocheńczyk A., 2005 - Sekwestracja CO2 i możliwości jego współlokowania w zrobach podziemnych z popiołami. Przegląd Górniczy, nr 11, p. 42-48.
 
12.
Reeder R.J., 1996 - Interaction of divalent cobalt, zinc, cadmium and barium with calcite surface during layer growth. Geochimica et Cosmochimica Acta vol.60, No. 9, p. 1543-1552.
 
13.
Tesoriero J .A. , Pankow J.F., 1996 - Solid solution partitioning of Sr2+, Ba2+, and Cd2+ to calcite. Geochimica et Cosmochimica Acta vol.60, No. 6, p. 1053-1063.
 
14.
Uliasz-Bocheńczyk A. (red.), Mokrzycki E., Piotrowski Z., Pomykała R., 2007 - Składowanie CO2 z zawiesinami popiołowo-wodnymi pod ziemią. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
15.
Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., 2004 - Utylizacja dwutlenku węgla poprzez mineralną karbonatyzację. Polityka Energetyczna t. 7, z, spec., s. 541-554.
 
16.
Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., 2006 - Utilization of carbon dioxide in fly ash and water mixtures. Chemical Engineering Research and Design, Volume: 84, Issue: A9, p. 843-846.
 
17.
Uliasz-Bocheńczyk A., Piotrowski Z., 2009 - Wpływ mineralnej karbonatyzacji na wymywalność zanieczyszczeń. Rocznik Ochrony Środowiska, t. 11, cz. 1, s. 1083-1094.
 
18.
Uliasz-Bocheńczyk A., 2009 - Mineralna sekwestracja CO2 w wybranych odpadach. Studia Rozprawy Monografie nr 153, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
19.
Prince W., Espagne M., Aïtcin P.C., 2003 - Ettringite formation: A crucial step in cement superplasticizer compatibility. Cement and Concrete Research 33, p. 635-641.
 
20.
Wang L., Yiying J., Yongfeng N., 2010 - Investigation of accelerated and natural carbonation of MSWI fly ash with a high content of Ca. Journal of Hazardous Materials 174, p. 334-343.
 
21.
Van Gerven T., Van Keer E., Arickx S., Jaspers M., Wauters G., Vandecasteele C., 2005 - Carbonation of MSWI-bottom ash to decrease heavy metal leaching, in view of recycling. Waste Management 25, p. 291-300.
 
22.
Zaremba T., Hehlmann J., Mokrosz W., Stapiński G., Szwalikowska A., 2008 - Otrzymywanie i właściwości spoiw siarczynowych i anhydrytowych z odpadów z półsuchej metody odsiarczania spalin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/1, s. 87-106.
 
23.
Zhang H., He P.J., Shao Li. M., Lee D.J., 2008 - Temporary stabilization of air pollution control residues using carbonation. Waste Management 28, p. 509-517.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953