ModelIing of hydrogeological consequences of the closure of native sulphur open-pit mine Piaseczno near Tarnobrzeg
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(2):75–90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The closure of native sulphur mines in the vicinity of Tarnobrzeg has reached a final stage. The open pit in Machów, isolated with 25-meters-thick clay layer, is successively filled with water from the Vistula River. In the Jeziórko borehole mine land remediation is under way and gravitational drainage system is under construction. Delay in closure operations took place in the area of the Piaseczno Mine where recreational center has been designed around a water reservoir of water table altitude 146.0 m a.s.l. The safe closure and remediation of the Piaseczno open-pit requires the construction of drainage system in the area endangered by soaking. The current (data for the year 2006) hydrodynamic conditions and prognoses of future changes of aquatic environment possible in the post-mining land were analysed with the numerical filtration model. The results enabled the identification of the position of groundwater tables in Quaternary and Tertiary horizons along with the discharge of designed drainage systems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło Tarnobrzega
likwidacja kopalń, kopalnia odkrywkowa, obliczenia prognostyczne
Likwidacja kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega osiągnęła końcowy etap. Wyrobisko w Machowie, odizolowane 25-metrową warstwą iłów, napełniane jest sukcesywnie wodą z Wisły. Na uporządkowanym terenie otworowej kopalni w Jeziórku trwają zabiegi rekultywacji gruntów i stopniowo wprowadzany jest system grawitacyjnego odprowadzania wód powierzchniowych. Opóźnienie prac likwidacyjnych wystąpiło na obszarze górniczym byłej Kopalni Siarki Piaseczno, gdzie mają powstać tereny rekreacyjne ze zbiornikiem wodnym spiętrzonym do wysokości 146,0 m n.p.m. Bezpieczne zakończenie prac likwidacyjnych w wyrobisku Piaseczno wymaga wykonania systemu melioracyjnego na terenach zagrożonych podtopieniem. Stan hydrodynamiczny istniejący obecnie (2006 r.) i etapowe prognozy możliwych zmian stosunków wodnych na terenach pogórniczych były przedmiotem badań na numerycznym modelu obszaru filtracji. Wyniki tych badań określają położenie zwierciadła wody w piętrach czwartorzędowym i trzeciorzędowym oraz dopływy do projektowanych systemów drenażowych.
 
REFERENCES (9)
1.
Haładus A., Kulma R., Kania J., 1997 - Wariantowe prognozy kształtowania się poziomu wód podziemnych w rejonie wyrobiska Piaseczno z określeniem rejonów wymagających odwadniania. Przedsiębiorstwo Usługowo-Consultingowe GEA sp. z o.o., Kraków.
 
2.
Kulma R. i in., 1998 - Dokumentacja hydrogeologiczna pt. Prognoza skutków środowiskowych w związku z planowanym zaprzestaniem odwadniania kopalni odkrywkowej siarki w Machowie. AGH, Kraków.
 
3.
Kulma R., Haładus A., Kania J., 2000 - Aktualizacja prognozy hydrogeologicznych skutków niezależnej likwidacji wyrobiska Piaseczno w warunkach braku dennej warstwy izolacyjnej na podstawie badań modelowych. AGH, Kraków.
 
4.
Kulma R. i in., 2003 - Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne likwidowanego zakładu górniczego odkrywkowej Kopalni Siarki "Machów". PU-P SIGMA BP Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.
 
5.
Kulma R i in., 2006 - Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w rejonie likwidowanego wyrobiska byłej Kopalni Siarki "Piaseczno". PU-P SIGMA BP Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.
 
6.
Matuszewski J., Lewandowski R., 1996 - Studium programowo-przestrzenne likwidacji wyrobiska Piaseczno. Hydroprojekt - Warszawa Sp. z o.o., Warszawa.
 
7.
Pantula Z., Burchard T., Krejczyk J., Kicinski C., 2006 - Projekt techniczny prac zabezpieczających i rekultywacji wyrobiska byłej Kopalni Siarki "Piaseczno".. PUP SIGMA BP Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.
 
8.
Turek S., 1978 - Ciśnienie oraz własności fizyczne i chemiczne wód mioceńskich poziomu wodonośnego w rejonie Tarnobrzega przed eksploatacją złoża siarki. Biuletyn IG, nr 309, Warszawa.
 
9.
Wilk Z., Kulma R. (red.), 2004 - Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953