The exploitation modelling research for mistake estimation of analytical calculation results of groundwater infiltration intake
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(1):127-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The insufficiency of good quality water determines to search for a solution of this problem. Building of infiltration intakes allowed us to enlarge the groundwater resources. The estimation of hydrodynamical results caused by the intake exploitation enables prognostic calculations. It is made using analytical and modelIing methods. Authors of the present work showed estimation of hydrogeological prognosis precision for two- and three well infiltration intake according to calculations made using both methods. It was realised for confined and unconfined conditions of groundwater filtration. It was made 72 calculating variants in total. The precision of analytical state of intake efficiency, with defined hydrological and exploitational parameters is from O to 17% - in case of intake made from two wells and from O to 36% for three wells intake. The largest mistakes reaching even about 540% could be committed during analytical estimation of drawdown expectation value. The results of modelIing research shows that for hydrological conditions using in calculations exploitation reserves of well are forming mainly of rivers water. Inflows from this side of filtration area compose approximately 71-92% of total water input from intake.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie badań modelowych do oceny błędu wyników obliczeń analitycznych infiltracyjnego ujęcia wód podziemnych
hydrogeologia, ujęcia infiltracyjne wód podziemnych, obliczenia prognostyczne
Niedostatek wody o dobrej jakości skłania do poszukiwań sposobu rozwiązania tego problemu. Budowa ujęć infiltracyjnych pozwala na zwiększenie zasobów wody podziemnej. Ocenę skutków hydrodynamicznych spowodowanych eksploatacją ujęcia umożliwiają prognostyczne obliczenia. Są one wykonywane metodami analitycznymi lub modelowymi. Autorzy niniejszej pracy przedstawili ocenę dokładności prognoz hydrogeologicznych dla dwu- i trój otworowego ujęcia infiltracyjnego na podstawie obliczeń wykonanych obiema metodami. Przeprowadzono je dla naporowych i swobodnych warunków filtracji wód podziemnych, wykonując łącznie 72 warianty obliczeniowe. Dokładność analitycznego określenia wydajności ujęcia, przy założonych parametrach hydrogeologicznych i techniczno-eksploatacyjnych, wynosi od O do około 17% - w przypadku ujęcia złożonego z dwóch studni, i od O do około 36% - dla ujęcia trzyotworowego. Największe błędy, dochodzące nawet do około 540%, mogą być popełniane przy analitycznym określaniu wielkości prognozowanego obniżenia zwierciadła wody. Wyniki badań modelowych wskazują, że dla warunków hydrogeologicznych przyjętych w obliczeniach zasoby eksploatacyjne studni ksztaltowane są głównie wodami z rzeki. Dopływy od tej strony obszaru filtracji stanowią w przybliżeniu 71-92% calkowitego poboru wody z ujęcia.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top