Modeling of the transport of contaminants from the Żelazny Most flotation tailings dam
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(4):69-88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Żelazny Most dam, the biggest industrial dump in Europe, which serves as a recipient of copper ores flotation tailings, has been operating for 25 years. The area of the dam is 14 km2, volume 315x10[...]m3, and final volume up to 700 x 10[...] m3. The water from the dam seeps into an underlying phreatic porous aquifer. The aquifer is quite heterogenous, of variable thickness from 1 up to 20 m, including layers of high transmissivity up to 300 m2/d. Several plumes flow into the aquifer mainly containing chlorides and sulfates. The largest plume extends 900 m downstream of the dam. A two-dimensional regional model for the vicinity of the tailings dam serves as a basic tool for environmental impact assessment, prediction of groundwater pollution and methods of groundwater protection. The model is permanently fitted and calibrated every 4-5 years according to hydrogeological, hydrological and geophysical monitoring. Technologies for groundwater pollution control were developed. The idea is to limit hydraulic outflow from the dam. Series of wells were designed around the dam to modify hydraulic patterns. New water divides are going to develop and restrict movements of pollutants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie migracji zanieczyszczeń ze składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most
wody podziemne, modelowanie, migracja zanieczyszczeń, prognoza, odpady poflotacyjne
Składowisko Żelazny Most jest największym składowiskiem odpadów przemysłowych w Europie, na którym od 25 lat gromadzone są odpady po flotacji rud miedzi. Powierzchnia składowiska wynosi 14 km2, objętość odpadów 315 x 10[...] m3, ostateczna objętość to około 700 x 10[...] m3. Wody nadosadowe przesiąkają ze składowiska do warstwy wodonośnej o charakterze porowym i swobodnych warunkach ciśnień. Warstwa jest silnie heterogeniczna, o zmiennej miąższości (od 1 do 20 m) i zawierająca strefy o wysokiej przewodności (od 1 do 300 m2/d). Kilka strumieni zanieczyszczeń z wysokimi stężeniami głównie chlorków i siarcznów migruje ze składowiska na jego przedpola zgodnie z kierunkami przepływu wód podziemnych. Największa strefa zanieczyszczeń sięga na odległość 900 m od składowiska. Dwuwymiarowy regionalny model numeryczny otoczenia składowiska jest narzędziem oceny oddziaływania składowiska na środowisko, prognoz zanieczyszczenia wód podziemnych i metod ich ochrony. Model jest wielokrotnie kalibrowany i dopasowywany co 4-5 lat do wyników monitoringu hydrogeologicznego, hydrologicznego i geofizycznego. Opracowano na nim sposób ograniczenia migracji wód nadosadowych polegający na hydraulicznym zamknięciu wypływu wód ze składowiska. Zaprojektowano barierę studni odwadniających rozmieszczonych wokół składowiska, modyfikujących kierunki przepływu wód podziemnych. Odtworzone w ten sposób działy wód podziemnych ograniczą rozpływ zanieczyszczeń.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top