Geophysical investigations on discontinous deformations recognition
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(4):89–97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In Poland, in some sites of mining Zn-Pb/Fe ore and hard coal, the shallow exploitation caused discontinous deformations on the surface. The complicated geological and mining conditions create difficulties in describing the mechanisms of forming and propagating the deformations. In such conditions the geophysical methods are useful for recognizing the anomalies in rock mass and for predicting its development. Some of them like gravimetric, resistivity, ground penetrating radar and seismic are the most applicable. This work gives also some basic remarks on advantages and limitations of geophysical methods related with recognition of discontinous deformation causes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania geofizyczne dla rozpoznania deformacji nieciągłych
górnictwo, deformacje nieciągłe, metody geofizyczne
W Polsce na terenach płytkiej eksploatacji rud Zn-Pb/Fe i węgla kamiennego występuje zagrożenie deformacjami nieciągłymi. Złożone warunki geologiczne i górnicze powodują trudności w opisie mechanizmu tworzenia się i propagacji deformacji. W takich warunkach wykorzystuje się metody geofizyczne do rozpoznania anomalii identyfikowanych ze strefami osłabienia w górotworze i oceny ich propagacji. Do najbardziej rozpowszechnionych metod opisanych w pracy należy zaliczyć grawimetryczną, elektrooporową, radarową i sejsmiczną. Praca ta omawia również podstawowe wady i zalety metod geofizycznych wykorzystywanych do rozpoznawania deformacji nieciągłych w warunkach eksploatacji na Górnym Śląsku.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953