Mathematical models in geomechanics
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(4):45-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The mathematical models of narrow enough class will be considered in the frames of present statement: model of geological surroundings; geometrical model of object; model of distribution of stresses and shifts around working (main working, development working, coal face); model of distribution of extension and transpherences around the system of holes; model of interaction of scanning signals (waves) with the structural and power heterogeneities in rock mass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Matematyczne modele w geomechanice
modelowanie matematyczne, geomechanika
W niniejszym artykule rozważane są następujące modele matematyczne: model otoczenia geologicznego, geometryczny model obiektu, model rozmieszczenia nacisków i przemieszczeń w wyrobisku (wyrobisko główne, prace przygotowawcze i przodek), model interakcji sygnałów skanujących (fal) w warunkach strukturalnej niejednorodności mas skalnych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top