Modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Part 2. Theory of network techniques and stochastic network creation
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(2):67–81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents theory of network techniques and stochastic network creation introduced to modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine. Presented method could be an useful tool to design process of future mining works in coal mine, according to technical and economical plans.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 2. Teoria technik sieciowych i budowa sieci stochastycznej
modelowanie, optymalizacja, roboty górnicze, sieć stochastyczna, sieć GAN, metoda GERT
W artykule zaprezentowano teorię technik sieciowych i budowę sieci stochastycznej wprowadzonej do metody modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego. Metoda może stanowić narzędzie wspomagające proces projektowania przyszłych robót górniczych z uwzględnieniem wymagań decydenta w sferze poziomu wyników produkcyjnych oraz ekonomiczno-finansowych.
 
REFERENCES (32)
1.
Bocian L., Juchnikowski G., 1979 - Metoda sieciowa GERT. Informatyka nr 11.
 
2.
Brzychczy E., 2005 - Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Praca doktorska, Kraków.
 
3.
Cyrnek C., 1974 - Prognozowanie nakładów inwestycyjnych w zakresie robót górniczych udostępniających i przygotowawczych w zależności od tempa realizacji w cyklu budowy głębinowych kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo z. 59, Kraków.
 
4.
Cyrnek C., 1991 - Wybrane zagadnienia przebiegu i oceny procesu inwestycyjnego budowy kopalń głębinowych. Skrypty Uczelniane AGH, Wyd. AGH, Kraków.
 
5.
Czylok A., Madejski A., Wiercioch A., 1975 - Perspektywiczne planowania budowy i rozwoju kopalń w górnictwie węgla kamiennego (system SPP). Przegląd Górniczy nr 5.
 
6.
Czylok A., 1976 - Symulacyjna analiza wariantów inwestycyjno-produkcyjnych kopalń węgla kamiennego. Prace GIG, Komunikat nr 663, Katowice.
 
7.
Czylok A., 1980 - Szczególne przypadki analizy sieci i ich zastosowanie w górnictwie. Prace GIG, Katowice.
 
8.
Dawson R. J., Dawson C. W., 1998 - Practical proposals for managing uncertainty and risk in project planning. International Journal of Project Management, Elsevier Science Ltd and IPMA, Vol. 16, no. 5.
 
9.
Doświadczenia ze stosowania siatek czynności (PERT). Red. A. Lisowski. Wyd. GIG, Katowice 1966.
 
10.
Eisner H., 1962 - A Generalized Network approach to the planning and scheduling of a research project. Operation Research Vol. 10, no. 1.
 
11.
Elmaghraby S.E., 1964 - An algebra for the Analysis of Generalized Activity Networks. Management Science, Vol. 10, no. 3.
 
12.
Elmaghraby S.E., 1970 - The theory of networks and Management Science. Management Science Vol. 17, no. 2.
 
13.
Giedymin O., Bałtowski M., 1981 - Metody sieciowe - wykłady i zadania. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 
14.
Idźkiewicz A., 1967 - PERT - metody analizy sieciowej. PWN, Warszawa.
 
15.
Ignasiak E., 1975 - Programowanie sieciowe. PWE, Warszawa.
 
16.
Jaworski K.M., 1999 - Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa.
 
17.
Kamburowski J., Nowak A., 1984 - O wykorzystaniu sieci typu GERT w planowaniu procesów budowlanych. Problemy Rozwoju Budownictwa, R.19, nr 4.
 
18.
Lisowski A., 2001-Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż. Wydawnictwo GiG i PWN, Katowice-Warszawa.
 
19.
Magda R., 2003 - Koncepcja wykorzystania sieci stochastycznych do projektowania i optymalizacji robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Materiały konferencyjne, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Bukowina Tatrzańska.
 
20.
Magda R., Phoung T.H., 1995 - Projektowanie optymalnego udostępnienia podziemnych złóż na bazie modelowania matematycznego. Zastosowanie metod matematycznych w nauce i technice. Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum nt. Zastosowanie metod matematycznych, techniki komputerowej w geologii, górnictwie, metalurgii i pokrewnych dziedzinach. Kraków.
 
21.
Majka E., 2003 - Modelowanie robót górniczych za pomocą sieci stochastycznych. Materiały konferencyjne. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Bukowina Tatrzańska.
 
22.
Mercik J.W., 1976 - Modelowanie sieciowe za pomocą sieci typu GAN. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 12, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
23.
Nasierowski W., 1978 - Metoda GERT. Przegląd Organizacji nr 2.
 
24.
Organizacja i planowanie budowy. Red. W. Lenkiewicz. PWN, Warszawa 1985.
 
25.
Phoung T. H., Magda R., 1995-Zastosowanie programowania matematycznego i techniki komputerowej do projektowania optymalnego udostępnienia złoża MAO KHE w Wietnamie. Zastosowanie metod matematycznych w nauce i technice. Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum nt. Zastosowanie metod matematycznych, techniki komputerowej w geologii, górnictwie, metalurgii i pokrewnych dziedzinach. Kraków.
 
26.
Pritsker A.A.B., Happ W.W., 1966 - GERT - Graphical evaluation and review technique. Part 1, Fundamentals. Journal of Industrial Engineering Vol. 17, nr 5.
 
27.
Pritsker A.A.B., Whitehouse C.E., 1966 - GERT - Graphical evaluation and review technique. Part 2, Probabilistic and industrial engineering applications. Journal of Industrial Engineering Vol. 17, nr 6.
 
28.
Radzikowski W., 1980 - Matematyczne techniki zarządzania. PWE, Warszawa.
 
29.
Siatki czynności i ich analiza. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1967.
 
30.
Soliński I., 1978 - Metoda oceny efektywności procesu budowy górniczego zespołu produkcyjnego w warunkach Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Praca doktorska, AGH, Kraków.
 
31.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2003 - Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa.
 
32.
Żuber R., 1975 - Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami badawczymi i projektowymi za pomocą sieci stochastycznych. Przegląd Organizacji nr 4.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953