REVIEW PAPER
Overview of funding sources and technologies for the recovery of raw materials from spent batteries and rechargeable batteries in Poland
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
2
AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Agnieszka Nowaczek   

Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
Submission date: 2020-03-31
Final revision date: 2020-05-03
Acceptance date: 2020-05-13
Publication date: 2020-06-29
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020;36(2):153–172
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Building a Strategic Battery Value Chain in Europe COM/2019/176 is a priority for EU policy. Europe’s current share of global cell production is only 3%, while Asia has already reached 85%. To ensure a competitive position and independence in the battery market, Europe must act quickly and comprehensively in the field of innovation, research and construction of the infrastructure needed for large-scale battery production. The recycling of used batteries can have a significant role in ensuring EU access to raw materials. In the coming years, a very rapid development of the battery and rechargable battery market is forecast throughout the EU. In the above context, the recycling of used batteries plays an important role not only because of their harmful content and environmental impact, or adverse impact on human health and life, but also the ability to recover many valuable secondary raw materials and combine them in the battery life cycle (Horizon 2010 Work Programme 2018–2020 (European Commission Decision C(2019) 4575 of 2 July 2019)). In Poland, more than 80% of used batteries are disposable batteries, which, together with municipal waste, end up in a landfill and pose a significant threat to the environment. This paper examines scenarios and directions for development of the battery recycling market in Poland based on the analysis of sources of financing, innovations as well as economic and legal changes across the EU and Poland concerning recycling of different types of batteries and rechargable batteries.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przegląd źródeł finansowania i technologii odzyskiwania surowców z zużytych baterii i akumulatorów w Polsce
recykling, surowce, innowacje, baterie i akumulatory
Budowanie strategicznego łańcucha wartości w zakresie baterii i akumulatorów w Europie COM/2019/176 jest priorytetem dla polityki UE. Obecny udział Europy w globalnej produkcji ogniw wynosi zaledwie 3%, podczas gdy Azja osiągnęła już poziom 85%. Aby zapewnić konkurencyjną pozycję i niezależność na rynku baterii, Europa musi działać szybko i kompleksowo w dziedzinie innowacji, badań oraz budowy infrastruktury niezbędnej do produkcji baterii na dużą skalę. Recykling zużytych baterii może odgrywać znaczącą rolę w zapewnianiu dostępu UE do surowców. W najbliższych latach prognozowany jest bardzo szybki rozwój rynku baterii i akumulatorów w całej Uni Europejskiej. W powyższym kontekście recykling zużytych baterii odgrywa ważną rolę nie tylko ze względu na ich szkodliwą zawartość, niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie i życie ludzkie, ale także na możliwość odzyskania wielu cennych surowców w całym cyklu życia produktu (program prac „Horyzont 2010” na lata 2018–2020 (decyzja Komisji Europejskiej C (2019) 4575 z dnia 2 lipca 2019 r.)). W Polsce ponad 80% używanych baterii to baterie jednorazowe, które wraz z odpadami komunalnymi trafiają na składowisko odpadów, stanowiąc istotne zagrożenie dla środowiska. Celem postawionym w artykule jest opracowanie scenariuszy i kierunków rozwoju recyklingu rynku baterii w Polsce na podstawie analizy źródeł finansowania, innowacji oraz zmian ekonomicznych i prawnych w UE i w Polsce w zakresie recyklingu różnych typów baterii i akumulatorów.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953