Possibilities of acceptability improvement of coal as and energy carrier
,
 
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):105-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The role of hard coal in fulfilling energy needs of the world is presented in the paper. It is stated that due to a huge reserves and their relatively equal dispersion around the world coal can continue to be an important source of energy, especially in developing countries. Existing availability and accessibility foster development of coal use. The lack of acceptability, in the meaning that coal is a resource the use of which causes damage to environment, poses the main obstacle for the wider coal use. The paper presents the development of clean coal technologies. The development of clean technologies of coal burning as well as development of modern technologies of coal utilization as a chemical mineral gives a chance for the most effective use of energy from coal without burdening the environment. The paper discusses also the aims of the European Union concerning the securing of energy supply and mentions the projects that are targeted to zero - emission use of coal.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości poprawy akceptowalności węgla jako nośnika energii
węgiel, bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważony rozwój, czyste technologie węglowe
W artykule przedstawiono rolę węgla kamiennego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych świata, wskazując, że w związku z dużymi zasobami oraz ich w miarę równomiernym rozłożeniem może w dalszym ciągu stanowić ważne źródło energii, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Istniejąca dostępność techniczna i ekonomiczna węgla sprzyja jego rozwojowi, zaś przeszkodą staje się brak akceptowalności węgla, postrzeganego jako surowiec, którego użytkowanie zagraża środowisku. W artykule przedstawiono rozwój technologii czystego węgla. Rozwój czystych technologii spalania węgla z jednej strony, jak również rozwój nowoczesnych technologii wykorzystania węgla jako surowca chemicznego jest szansą dla wykorzystania energii zawartej w węglu w sposób najefektywniejszy i niezagrażający środowisku przyrodniczemu. W artykule przedstawiono również zamierzenia Unii Europejskiej w zakresie bezpiecznego zaopatrzenia Europy w energię oraz wymieniono projekty zmierzające do zeroemisyjnego użytkowania węgla.
 
REFERENCES (47)
1.
Bednarczyk J., 2007 – Rozwój technologii podziemnego zgazowania węgla i perspektywy jej przemysłowego wdrożenia. Górnictwo i Geoinżynieria r. 31, z. 2, s. 87–104.
 
2.
Benesch W., Günther E.C. Schiffer H.W., 2004 – Coal based Power Plant Technology: A Competitive and Efficient Bridge to a Bequnin Future. Sustainable Global Energy Development: The Case of Coal. Part I: Global Analysis. Chapter 4. WEC, Londyn.
 
3.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31.12. 2005 r. Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2006.
 
4.
Borkowski Z., 2004 – Coal Production and Profitability: The Promise of Restructuring, Integration and Consolidation. Sustainable Global Energy Development: The Case of Coal. Part I: Global Analysis. Chapter 2. WEC, Londyn.
 
5.
BP 2007 – BP Statistical Review of World Energy, June.
 
6.
Brendow K., 2004 – Global and Regional Coal Demand Perspectives to 2030 and Beyond Sustainable Global Energy Development: The Case of Coal. Part I: Global Analysis. Chapter 6. WEC, Londyn.
 
7.
Brendow K., 2005 – Zrównoważone wydobycie i wykorzystanie węgla: perspektywy do 2030. Materiały Międzynarodowej Konferencji: Polityka i strategia zrównoważonego rozwoju energetyki krajów Europy Środkowo-Wschodniej do 2030. Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Instytut Energetyki – Centrum Doskonałości CENERG, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Warszawa, 22–23 listopada 2005.
 
8.
Chmielniak T. J., 2007 – Energetyka oparta na węglu – konieczność czy strategia? Karbo nr 2, s. 77–80.
 
9.
Chmielniak T., Ściążko M., 2007 – Technologie zgazowania węgla. Karbo, nr 2, s. 93–97.
 
10.
Czaplicka-Kolarz K., Pyka I., 2007 – Koncepcje organizacyjne promocji czystych technologii węglowych. Karbo nr 2, s. 85–92.
 
11.
Diercks T., 2007 – Coal in Current European Union Policies – the Energy Package of January 2007. Górnictwo i Geoinżynieria r. 31, z. 2, s. 221–227.
 
12.
Dubiński J., Czaplicka K., Stańczyk K., Świądrowski J., 2007 – Produkcja paliw ciekłych i gazowych z węgla – szanse i perspektywy. Materiały Konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Sympozja i Konferencje nr 69, Wyd. IGSMiE PAN, s. 1–8.
 
13.
Dubiński J., Rogut J., Czaplicka K., Tokarz A., 2007 – Coal Mine of 21st Century: In-situ producer of energy, fuels and chemicals. International Mining Forum “New Technological Solutions in Underground Mining”. Ed. Taylor & Francis Group. Londyn, 1–13.
 
14.
Dubiński J., Turek M., Wachowicz J., 2005 – Szanse i możliwości węgla kamiennego – wybrane problemy badawcze. Przegląd Górniczy nr 9, s. 3–11.
 
15.
Gawlik L., 2005 – Zaopatrzenie Europy w paliwa pierwotne. Polityka Energetyczna t. 8, z. 2, s. 5–25.
 
16.
Gawlik L., Grudziński Z., 2007 – Zasoby wegla brunatnego w Polsce. Karbo nr 2, s. 73–76.
 
17.
Gawlik L., Soliński J., 2004 – Zrównoważony globalny rozwój energetyczny – przypadek węgla. Polityka Energetyczna t.7, z. 2, s. 5–27.
 
18.
IEA 2002 – World Energy Outlook 2002. Paryż.
 
19.
IEA 2004 – World Energy Outlook 2004. Paryż.
 
20.
IEA 2006 – Key World Energy Statistics 2006.
 
21.
IEA 2007 – Coal Information 2007.
 
22.
Janssens L., Cosack C., 2004 – Forging Internationally Consistent Energy and Coal Policies. Sustainable Global Energy Development: The Case of Coal. Part I: Global Analysis. Chapter 5. WEC, Londyn.
 
23.
Karbownik A., 2007 – Zasoby węgla kamiennego w Polsce. Karbo nr 2, s. 71–72.
 
24.
Karcz A., 2007 – Koksownictwo – przemysł z perspektywą? Karbo nr 2, s. 81–84.
 
25.
Karcz A., Ściążko M., 2006 – Energochemiczne przetwórstwo węgla – szansa dla górnictwa węglowego. Materiały Konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Sympozja i Konferencje nr 69, Wyd. IGSMiE PAN, s. 67–76.
 
26.
Klank M., 2005 – Kompania Węglowa SA – perspektywiczny, szanse, zagrożenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1697, Górnictwo nr 269, s. 59–84.
 
27.
Komisja... Pakiet, 2007 – Komisja Wspólnot Europejskich: Pakiet Energetyczny, The Energy Package. Bruksela, 10.01.2007: www.ec.europa.on/energy/energy-policy.
 
28.
Komisja... Zrównoważona, 2007 – Komisja Wspólnot Europejskich: Zrównoważona produkcja energii z paliw kopalnych: cel – niemal zerowa emisja ze spalania węgla po 2020 r. KOM (2006). Bruksela, 10.01.2007.
 
29.
Krzysztolik P., Skiba J., Jura B., 2005 – Monitoring of the parameters during sequestration of CO2 to the coal seams in the RECOPOL projekt (Upper Silesian Coal Basin, Poland) Procedings of the 21st World Mining Congres (ICAMC session). Teheran, 2005, p. 955–962.
 
30.
Mokrzycki E., 2006 – Perspektywy wykorzystania węgla kamiennego. Górnictwo i Geoinżynieria r. 30, z. 3/1, s. 247–265.
 
31.
Ney R., 2004 – Efektywność wykorzystania energii ważnym zadaniem polityki energetycznej. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., s. 11–24.
 
32.
Pawłaszek G., Ściążko M., 2007 – Koncepcja produkcji paliw płynnych na bazie węgli Kompani Węglowej SA. Materiały Konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Sympozja i Konferencje nr 69, Wyd. IGSMiE PAN, s. 9–20.
 
33.
Probierz K., Gabzdyl W., Borówka B., 2005 – Zasoby węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989–2003. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1697, Górnictwo nr 269, s. 13–32.
 
34.
Sablik J., red., 2004 – Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla. Tom 1: Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo – energetycznego. Tom 2: Efektywność technologii czystego spalania węgla. Praca zbiorowa. Główny Instytut Górnictwa. Katowice.
 
35.
Soliński J., 2004 – Coal Statistics. Sustainable Global Energy Development. The Case of Coal. Part II. WEC, Londyn.
 
36.
Spalding D., 2005 – Węgiel, nowe paliwo ekologiczne? Elektroenergetyka nr 4, s. 32–40.
 
37.
Stańczyk K., Kapusta K., 2007 – Podziemne zgazowanie węgla. Karbo nr 2, s. 98–102.
 
38.
Ściążko M., 2007 – Prognoza rozwoju sytuacji energetycznej świata. Karbo nr 2, s. 67–70.
 
39.
Ściążko M., 2007a – Współczesne i przyszłościowe technologie energetyczne. Przegląd Energetyczny nr 1.
 
40.
Ściążko M., Tramer A., 2005 – Zintegrowana karbo-energo-chemia. Polityka Energetyczna t. 8. z. specjalny, s. 149–165.
 
41.
Taczanowski S., 2007 – Symbioza węgla z energią jądrową. Jkarbo nr 2, s. 116–119.
 
42.
Tajduś A., Dubiński J., Rogut J., 2007 – Górnictwo węglowe jako siła napędowa rozwoju zaawansowanych technologii XXI wieku. Górnictwo i Geoinżynieria, r. 31, z. 2, s. 603–616.
 
43.
Tarkowski R., 2005 – Geologiczna sekwestracja CO2. Studia Rozprawy Monografie nr 132, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
44.
Tarkowski R., red., 2005 – Podziemne składowanie CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych. Praca zbiorowa (Autorzy: A. Nodzeński , T. Solecki, J. Stopa, R. Tarkowski, B. Uliasz-Misiak). Wyd. IGSMiE PAN. Kraków.
 
45.
WCI 2006 – World Coal Institute. Coal Facts, 2006 Edition with 2005 Data.
 
46.
WEC 2000 – Energy for Tomorrow’s World – Acting Now! WEC, Londyn.
 
47.
WETO 2003 – World Energy, Technology and Climate Change. Outlook 2030. Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna Badań Naukowych, EUR 20366. Bruksela.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top