Possibilities of improvement of the copper concentrate quality by hydrometallurgical method
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(3):95–110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In polymetalic deposits of the copper ore there is also contained lead, which during flotation process is concentrated together with copper in the froth product. In pyrometallurgical processing of the copper concentrates it is a requirement that the lead contents should not exceed 1%, while the contents of this undesired component (lead) are often even above 2%. The carried out studies aimed at obtaining maximum recovery of lead, from the copper concentrates by hydrometallurgical method, at as low as possible energy consumption even at the expense of the process time prolongation. It was found that the lead contents in the concentrate could be lowered by the hydrometallurgical method applied even to a value of 0.13% Pb. However, a level of 0.8—0.6% Pb contents was found to be rational and possible to be reached during twenty-four hours processing. A characteristics of metal contents in acetate leaching solutions was performed and a rational way of utilization of their extractive capacity was evaluated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metodą hydrometalurgiczną
koncentrat miedzi, ołów, ługowanie chemiczne
W polimetalicznym złożu rud miedzi występuje m.in. ołów, który w procesie wzbogacania flotacyjnego wraz z miedzią przechodzi do koncentratu. W pirometalurgii miedzi jej koncentrat powinien zawierać maksymalnie tylko 1% Pb, gdy tymczasem ten niepożądany składnik może występować w podwyższonej ilości nawet powyżej 2%. Celem przeprowadzonych badań było osiągnięcie maksymalnego uzysku ołowiu na drodze hydrometalurgicznej, przy zagwarantowaniu możliwie niskiej energochłonności procesu, nawet kosztem wydłużenia jego czasu. Stwierdzono możliwość obniżenia zawartości ołowiu w koncentracie nawet do wartości 0,13% Pb, jednak za racjonalny można uznać poziom 0,8—0,6% Pb, możliwy do osiągnięcia w ciągu jednej doby. Dokonana została charakterystyka metalonośności octanowych roztworów ługujących oraz wykazano racjonalny sposób wykorzystania ich pojemności ekstrakcyjnej.
 
REFERENCES (20)
1.
Bieszczad T., Sanak-Rydlewska S., 2001 - Electrowinning of copper and lead from ammonium acetate solutions. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 35, 181-193.
 
2.
Chamer R., Śmieszek Z., Kurek Z., Prajsnar R., Czernecki J., Sobierajski S., Orski J., Śnieżewski M., 2004 - Odzysk ołowiu z odpadów hutniczych metodą pirometalurgiczną. Rudy Metale, 9, 436-438.
 
3.
Charewicz W., Chmielewski T., Walkowiak W., 2002 - Przemysłowe procesy hydrometalurgiczne, stan i perspektywy. VII Seminarium Problemy współczesnej hydrometalurgii, Lubin, 7-40.
 
4.
Czajowski W., 1987 - Występowanie i koncentracja metali towarzyszących w poszczególnych fazach technologicznych produkcji miedzi. Konferencja nt. Metale towarzyszące w rudach miedzi, stan badań i perspektywy dalszego ich wykorzystania, NOT Wrocław, 81-100.
 
5.
Dobrzański J., Koźmiński W., Stec J., 2005 - Kierunki rozwoju hutnictwa miedzi w Polsce. Rudy Metale, 12, 665-669.
 
6.
Garbaczewski J., Garbacki J., Mizera A., 2001 - Gospodarcze wykorzystanie żużli pomiedziowych. Rudy Metale, 6, 228-235.
 
7.
Kijewski P., Jarosz J., 1987 - Mineralizacja kruszcowa i formy występowania pierwiastków towarzyszących w złożu rudy miedzi. Konferencja nt. Metale towarzyszące w rudach miedzi, stan badań i perspektywy dalszego ich wykorzystania, NOT Wrocław, 21-47.
 
8.
Kijewsk i P., 1989 - Ołów w rudzie miedzi - problemy złożowe i technologiczne. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 5, 933-947.
 
9.
Konopka E., Małysa E., 2001 - Badanie warunków długookresowego ługowania ołowiu zanieczyszczającego koncentrat miedziowy. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 17, 104-112.
 
10.
Mucha J., Stala-Szlugaj K., 2002 - Struktura zróżnicowania o dokładność szacowania zawartości Pb i Zn w złożu Cu-Ag Lubin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 18, 3, 29-51.
 
11.
Nowakowski J., 2001-Badania naukowe w rozwoju technologii miedzi na przykładzie huty miedzi Głogów. Rudy Metale, 5-6, 210-211.
 
12.
Ociepa Z., Sanak-Rydlewska S., 2001-Depresja siarczków miedzi za pomocą tiomocznika. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 17, 187-194.
 
13.
Piestrzyński A. (red.), 1996 - Monografia KGHM P.M. S.A., Wyd. Profil, Kraków.
 
14.
Rajczyk M., 2000 - Modyfikacja koncentratów metali nieżelaznych jako metoda wzrostu efektywności ich wykorzystania. Rudy Metale, 2, 89-91.
 
15.
Sanak-Rydlewska S., Bieszczad T., 2002 - Preliminary studies of the kinetics of lead dissolution from copper concentrate with the aid of ammonium acetate. Archives of Metallurgy Vol. 47, 1, 127-136.
 
16.
Sanak-Rydlewska S., Małysa E., Spalińska B., Ociepa Z., Konopka E., Kamiński S., 2000 - Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedzi. Rudy Metale, 8, 430-435.
 
17.
Sanak-Rydlewska S., Zięba D., 2001 - Badania nad zastosowaniem wymieniaczy jonowych do usuwania Cu i Pb z potrawiennych roztworów odpadowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 17, 230-239.
 
18.
Sprawozdanie z pracy badawczej, 1995-1996 - Opracowanie technologii obniżenia zawartości ołowiu w koncentracie miedzi kombinowanymi metodami chemiczno-przeróbczymi. ZPKOŚiUO, AGH, Kraków (materiały niepublikowane).
 
19.
Stala-Szlugaj K., 2002 - Okruszcowanie Pb i Zn w złożu rud miedzi - kopalnia Lubin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 3, 15-28.
 
20.
Szwed-Lorenz J., Tomaszkiewicz M., Zaczek F., 2004 - Zmienność mineralizacji ołowiem w złożu rud miedzi kopalni "Rudna". Prace Naukowe IG PW, 30, 209-215.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953