Preliminary results of investigation of the low level mineralized underground waters around Krynica's area
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(1):119-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of investigation of the low level mineralized underground waters chemical content. It was performed by chemical analysis (IPC; Perkin-Elmer) of water samples from some springs near Jasiennik, Jastrzębie, Hawrylakówka, Zagarbie, Huzary, Palenica and Krzyżowa mountains. Krynica's region is a unique area in Karpaty Mountains because of coexistance of low-level mineralized waters with mineral waters having variable degree of mineralization. The huge amount of water resources around the examined area is connected with synclinal fold forms of tertiary origin. The highest water-storage capacity have forms of sandstone called 'magura' with inclusions named 'łącki' marls. The water-bearing bed is recharged mainly with infiltrating precipitation waters. Boreholes of the low level mineralized water captures of tertiary aquifer in Krynica demonstrates discharges from 6.5 to 16.0 m3/h, however spring discharges of fresh water show values of about 0.14-0.4 dm3/min. To take into account the mineralization of low level mineralized underground waters of tertiary aquifer, they belong to ultrafresh and fresh kind of water (mineralization in the range from 0.06 to 0.31 g/dm3). Predominant anions are HCO-3, SO2-4 and cations are Ca2+, Mg 2+.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępne wyniki badań składu chemicznego słodkich wód podziemnych w rejonie Krynicy
hydrogeologia, skład chemiczny, wody podziemne
W pracy prezentowane są wyniki badań składu chemicznego słodkich wód podziemnych poziomu trzeciorzędowego, określonych na podstawie analizy chemicznej próbek wód ze źródeł w okolicach gór Jasiennik, Jastrzębie, Hawrylakówka, Zagarbie, Huzary, Palenica i Krzyżowa. Krynica jest wyjątkowym miejscem w Karpatach fliszowych z powodu współwystępowania wód słodkich o bardzo niskiej mineralizacji z wodami mineralnymi o bardzo różnej mineralizacji - od 0,7 do 28 g/dm3. Największe zasoby wód słodkich na omawianym terenie związane są z trzeciorzędowymi formami synklinalnymi strefy sądeckiej. Formacją najbardziej wodochłonną są głównie piaskowce magurskie z wkładkami margli łąckich. Warstwa wodonośna zasilana jest głównie infiltrującymi wodami opadowymi. Otworowe ujęcia wód słabo zmineralizowanych poziomu trzeciorzędowego w Krynicy wykazały wydajności od 6,5 do 16,0 m3/h, źródła wód słodkich natomiast charakteryzuje niska wydajność około 0,14-0,4 dm3/min. Pod względem mineralizacji słodkie wody podziemne poziomu trzeciorzędowego należą do ultrasłodkich i słodkich, o mineralizacji w granicach od 0,06 do 0,31 g/dm3. W składzie jonowym przeważają aniony HCO-3, SO2-4 i kationy Ca2+, Mg2+, przy czym największy udział stanowią jony wapniowy i wodorowęglanowy.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top