Economic optimisation of copper-silver concentrates from the perspective areas of the Lubin mine
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(1):85–102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An attempt to NSR based economic optimisation of copper-silver concentrates produced in the mines belonging to the KGHM Polska Miedź S.A. was made. Owing to highly variable markets of copper and silver, which are independent of mining, several variants of setting processing parameters with regard to the prices of these metals were studied. Presently, the Lubin mine develops new mining blocks therefore a simulation of influence of flotability upon economic efficiency of the mine is necessary. The trends of copper and silver prices were established, then the future ore and concentrate values calculated using the NSR method. The concentrate values were expressed as mathematical functions of the concentrate grade and copper price. The effective production cost of copper in concentrate, determined in part by the copper price, was taken as a base of an evaluation of future production viability.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczna optymalizacja koncentratów miedziowo-srebrowych z perspektywicznych rejonów kopalni Lubin metodą dochodową
rynek kruszyw, geologia
W artykule przedstawiono próbę optymalizacji koncentratów miedziowo-srebrowych z perspektywicznych rejonów kopalni Lubin w oparciu o założenia dochodowej metody NSR. Zmienny i niezależny od producenta górniczego rynek miedzi i srebra powoduje konieczność wielowariantowego doboru podstawowych parametrów wzbogacania w zależności od zmian cen tych metali. Prowadzenie symulacji wpływu wzbogacalności rud Cu-Ag na rentowność produkcji górniczej jest konieczne przed oddaniem do eksploatacji nowych rejonów kopalni. Metodą NSR określono spodziewaną wartość rudy i przyszłych koncentratów dla perspektywicznych rejonów kopalni Lubin na podstawie sporządzonej prognozy cen miedzi i srebra. Podano zależności matematyczne między maksymalnym przy danej cenie miedzi dochodem za koncentrat a jego jakością. Określono koszt pozyskiwania miedzi w koncentracie i na jego podstawie określono opłacalność przyszłej produkcji w zależności od poziomu cen.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953