Rational mineral deposit management in the light of mineral resources theory
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(4):5–15
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Modern civilization requires constant access to mineral resources. In analysing of the amount of available resources, one can approach it with either a static or dynamic resource model. In both cases, however, it is a key to manage resources rationally. Rational resource management is not a well-defined concept; it is rather an ongoing process of law improving and adapting the technology to particular resources. Different phases of resource management require different economical and legal tools. There is a need for a state-wide strategy for mineral resources extracting, which would consider the discussions and decisions made by EU in recent years. It is necessary to determine how long the mineral resources will be sufficent. The author presents his opinion that in a predictable time horizon the limits of mineral resources will not be met, since an ongoing development of knowledge, science and technique continuously extends the number of mineral deposits suitable for economic extraction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Racjonalna gospodarka złożem w świetle teorii zasobów mineralnych
zasoby mineralne, surowce mineralne, racjonalna gospodarka, zasoby kopalin, statyczna teoria zasobów, dynamiczna teoria zasobów
Cywilizacja techniczna wymaga stałego dostępu do złóż kopalin stanowiących źródło surowców mineralnych. W analizie zasobów surowców uwzględnić należy statyczny lub dynamiczny model zasobów. W obu jednak przypadkach pożądane jest prowadzenie racjonalnej gospodarki surowcami mineralnymi. Racjonalna gospodarka surowcami nie jest pojęciem w pełni zdefiniowanym, lecz jest ciągłym procesem doskonalenia przepisów prawa oraz dostosowywania techniki i technologii do zagospodarowania złóż kopalin. Na różnych etapach zagospodarowania zasobów należy stosować adekwatne instrumenty prawne bądź ekonomiczne. Istnieje potrzeba opracowania przez ministrów środowiska i gospodarki strategii kraju w zakresie wykorzystania surowców mineralnych uwzględniającej rozważania i decyzje podejmowane w ostatnich latach w Unii Europejskiej. Należy dążyć do odpowiedzi na pytanie jak długo ludzkość może wykorzystywać zasoby mineralne. Gdzie i kiedy pojawi się końcowa granica zasobów mineralnych? Autor wyraża opinię, że w dającej się przewidywać przyszłości ludzkości nie zabraknie zasobów mineralnych, bowiem następuje stały rozwój wiedzy, nauki i techniki, co dostarcza nowych zasobów kopalin do gospodarczego wykorzystania.
 
REFERENCES (38)
1.
Bachowski C., Kudełko J., Szamałek K.,Worsa-Kozak M., 2009 -Wpływ fazy cyklu gospodarczego na światowy rynek poszukiwań geologicznych. Mat. Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. Rytro, listopad 2009.
 
2.
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2009. IGSMiE PAN, Kraków, 2011.
 
3.
Bolewski A., Gruszczyk H., 1989 - Geologia gospodarcza. Wyd. Geol., Warszawa, 320 s.
 
4.
BP Statistical Review of World Energy. 2011. www.bp.com.
 
5.
Dembowski J., 1989 - Zarys ogólnej teorii zasobów naturalnych, PWE Warszawa, 224 s.
 
6.
Dulewski J., Sowa A., 2007 - Ochrona zasobów złóż kopalin w Polsce - teoria i praktyka. [W:] Mat. XVII Konferencji Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Sympozja i Konferencje nr 71, s. 9-36, IGSMiE PAN.
 
7.
EU 2010. Critical raw materials for the EU - Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials. EU Commissision Enterprise and Industry. 2010.
 
8.
Galos K., Smakowski T., 2008 - Nowa polityka surowcowa krajów Unii Europejskiej w obszarze surowców nieenergetycznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4, s. 76-89.
 
9.
Kicki J., 2004 - Wystarczalność surowców mineralnych - wystarczalność zasobów złóż - historia i aktualia. Gosp. Sur. Min. t. 20, z. spec. 1, s. 45-60.
 
10.
Kicki J., 2011 - Czy wystarczy nam surowców mineralnych? Portal Trybuny Górniczej, http://nettg.pl.
 
11.
Krajewski W., 1982 - Prawa nauki: przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych. Książka i Wiedza.
 
12.
Konopka G., Szamałek K., 2011 - Mineral Expert's Report on Exploration Results and Inferred Resources on Nickel laterite deposit in Halmahera Island, Indonesia. Report prepared for Halmahera Resources Perkasa (unpublished).
 
13.
Kozłowski S., 1989 - Ochrona złóż kopalin użytecznych. Gosp. Sur. Min. t. 5, z. 1, s. 129-171.
 
14.
Legowicz J., 1991 - Człowiek istota ludzka. DW Sz. Szymański, s. 396.
 
15.
Mizerski W., Szamałek K., 2009 - Geologia i surowce mineralne oceanów. PWN Warszawa, 212 s.
 
16.
Ney R., 1971 - Racjonalna gospodarka surowcami mineralnymi i ochrona ich zasobów. Zesz. Nauk. AGH, Sozologia 1, s. 121-156.
 
17.
Ney R., 2001 - Ochrona złóż i zasobów kopalin. [W:] Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój. Kotarba M. (red.), s. 73-83, Wyd. Geosfera, Kraków.
 
18.
Nieć M., 2003 - Problemy ochrony złóż kopalin. Prz. Geol. 51, 10, s. 870-875.
 
19.
Nieć M., 2006 - Czy w Polsce możliwa jest racjonalna gospodarka złożami kopalin? Górn. Odkryw., r. 48, nr 1-4, s. 57-62.
 
20.
Nieć M., Radwanek-Bąk B., 2011 - Propozycja ustawowej ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin (artykuł dyskusyjny). Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie Miesięcznik WUG nr 7 (203) 2011, s. 12-17.
 
21.
Prawo geologiczne i górnicze 1994. Ustawa z dnia 4 lutego 1994. Dz.U. z 2005 r.Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.
 
22.
Prawo geologiczne i górnicze 2011. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U. nr 163, poz. 981.
 
23.
Prawo ochrony środowiska 2001. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.
 
24.
Radwanek-Bąk B., 2007 - Kierunki i bariery ochrony zasobów kopalin. [W:] Mat. XVII Konferencji Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Sympozja i Konferencje nr 71, s. 213-227, IGSMiE PAN.
 
25.
Radwanek-Bąk B., 2011 - Zasoby kopalin Polski w aspekcie oceny surowców krytycznych Unii Europejskiej, Gosp. Sur. Min. t. 27, z. 1, s. 5-19.
 
26.
Szamałek K., 2001a - Kopaliny towarzyszące - wydobywanie, składowanie i zbywanie w świetle obowiązującego prawa. Górn. Odkryw. XLIII, nr 2-3, 2001, s. 1 - 9.
 
27.
Szamałek K., 2001b - Studium opłaty eksploatacyjnej w gospodarce złożem kopaliny.Wyd. Naukowe Scholar, 2001, 130 s.
 
28.
Szamałek K., 2007a - Kopaliny i surowce mineralne w świetle teorii zasobów naturalnych. [W:] Mat. XVII Konferencji Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Sympozja i Konferencje nr 71, s. 327-334, IGSMiE PAN.
 
29.
Szamałek K., 2007b - Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. PWNWarszawa, 266 s.
 
30.
Szamałek K., 2008. Cykle koniunkturalne a strategie działania w sektorze mineralnym. Gosp. Sur. Min. t. 24, z. 2/4, 2008, s. 51-64.
 
31.
Szamałek K., Jędrzejewska A., Wiśniewski W., 2003 - Zmiana funkcji opłaty eksploatacyjnej w prawie geologicznym i górniczym. Górnictwo Odkrywk. r. 45, nr 6, s. 9-12.
 
32.
Szamałek K., Marcinowska A., Nejbert K., Speczik S., 2011 - Sea-floor massive sulphides from the Galapagos Rift Zone - mineralogy, geochemistry and economic importance. Geol.Quarterly, 55 (3): 187-202.
 
33.
Tilton J. E., 2003 - On borrowed time? Assessing the yhreat of mineral depletion. Resources for the future. Washington D.C.
 
35.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.
 
36.
Wyrwicka K., Wyrwicki R. 1992 - Wartość gospodarcza kopalin ceramiki budowlanej jako podstawa wysokości opłaty koncesyjnej i eksploatacyjnej. Prz. Geol. nr 6 (470), s. 353-359.
 
38.
Założenia polityki państwa w dziedzinie surowców mineralnych. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 1996 r.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953