ORIGINAL PAPER
Sub-Permian basement in the Radom-Lublin area – geological and reservoir implications based on seismic geophysical data
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
 
Submission date: 2022-03-15
 
 
Final revision date: 2022-04-01
 
 
Acceptance date: 2022-05-18
 
 
Publication date: 2022-06-28
 
 
Corresponding author
Radosław Tarkowski   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(2):207-228
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This paper presents the results of an analysis of selected seismic profiles (reflection and refraction data) from the Radom-Lublin area aimed at obtaining a better understanding of geological structure and the identification of hydrocarbon deposits. To accurately reproduce the seismic reflection covering the sub-Permian formations, seismic cross sections were interpreted based on effective reflection coefficients (ERC). In interpreting the results, reference was made to the results of studies of the area using other geophysical methods. The results of these studies made it possible to obtain new information on the geology and structure of the Paleozoic complex of the Radom-Lublin area and its relationships with the basement tectonics. The structural arrangement of Carboniferous and Devonian formations as well as older Silurian, Ordovician, and Cambrian series were recognized. Selected significant tectonic and lithological discontinuities and the nature and directions of their course were characterized. Special attention was given to regional tectonic zones: the Skrzynno Fault, the Ursynów-Kazimierz fault zone and the Kock zone. The use of ERC methodology made it possible to define the boundaries of lithostratigraphic units in Carboniferous, Devonian, and older formations. The obtained results can be used to assess hydrocarbon accumulation in the area under consideration.
ACKNOWLEDGEMENTS
This paper has been prepared within the framework of the statutory activity of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences in Kraków, Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podpermskie podłoże na obszarze radomsko-lubelskim – implikacje geologiczne i złożowe na podstawie sejsmicznych materiałów geofizycznych
geologia, złoża węglowodorów, obszar radomsko-lubelski, EWO, sejsmika
Artykuł prezentuje wyniki analizy wybranych profili sejsmicznych (refleksyjnych i refrakcyjnych) z obszaru radomsko-lubelskiego w celu uszczegółowienia budowy geologicznej oraz rozpoznania występowania złóż węglowodorów. W celu precyzyjnego odwzorowania danych sejsmicznych refleksyjnych obejmujących utwory podpermskie wykorzystano interpretację przekrojów sejsmicznych w wersji efektywnych współczynników odbicia EWO. W interpretacji wyników odwołano się do rezultatów badań tego obszaru z wykorzystaniem innych metod geofizycznych. Wyniki badań pozwoliły na uzyskanie nowych informacji o budowie geologiczno-strukturalnej kompleksu paleozoicznego obszaru radomsko-lubelskiego i jego związkach z tektoniką podłoża. Rozpoznano układ strukturalny utworów karbonu i dewonu oraz starszych serii syluru, ordowiku i kambru. Scharakteryzowano wybrane, istotne nieciągłości tektoniczne i litologiczne oraz charakter i kierunki ich przebiegu. Szczególną uwagę poświęcono regionalnym strefom tektonicznym: uskok Skrzynna, strefa uskokowa Ursynów–Kazimierz oraz strefa Kocka. Wykorzystanie metodyki EWO pozwoliło na prześledzenie granic wydzieleń litostratygraficznych w utworach karbonu i dewonu oraz starszych, a uzyskane wyniki mogą być pomocne dla oceny akumulacji węglowodorów na rozważanym obszarze.
 
REFERENCES (64)
1.
Aleksandrowski, P. and Mazur, S. 2017. On the new tectonic solutions in “Geological Atlas of Poland” (O nowych rozwiązaniach tektonicznych w „Atlasie geologicznym Polski”). Przegląd Geologiczny 65(12), pp. 1499–1510 (in Polish).
 
2.
Antonowicz et al. 2003 – Antonowicz, L., Hooper, R. and Iwanowska, E. 2003. Lublin Syncline as a result of thin-skinned Variscan deformation (SE Poland) (Synklina lubelska jako efekt cienkonaskórkowych deformacji waryscyjskich). Przegląd Geologiczny 51(4), pp. 344–350 (in Polish).
 
3.
PSG 2021. Balance of mineral resources in Poland as at 31.12.2020 (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2020 r.) Warszawa PIG-PIB Polska Służba Geologiczna (PSG), 508 pp. (in Polish).
 
4.
Bujnowski, W. and Dziewińska, L. 1981. Geophysical characteristics of the marginal zone of the Precambrian Platform on the Białobrzegi–Janów Lubelski section (Charakterystyka geofizyczna strefy brzeżnej platformy prekambryjskiej na odcinku Białobrzegi–Janów Lubelski). Kwartalnik Geologiczny 25(4), pp. 793–794 (in Polish).
 
5.
Dadlez, R. 2001. Holy Cross Mts. area – crustal structure, geophysical data and general geology. Geological Quarterly 45(2), pp. 99–106.
 
6.
Dziewińska, L. and Jóźwiak, W. 2000. Lithological variation of the Carboniferous data in the Lublin Trough in the light geophysical interpretation (Zmiany litologiczne w utworach karbonu rowu lubelskiego w świetle interpretacji geofizycznej). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 392, pp. 5–48 (in Polish).
 
7.
Dziewińska et al. 2000 – Dziewińska, L., Petecki, Z. and Jóźwiak, W. 2000. The structural-density model of the NW margin of the Holy Cross Mts on the basis of geophysical data interpretation (Model strukturalno- gęstościowy NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich na podstawie interpretacji pomiarów geofizycznych). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 392, pp. 49–74 (in Polish).
 
8.
Dziewińska, L. and Petecki, Z. 2004a. Interpretation of the geophysical studies in Małopolska–Gielniów area (Interpretacja badań geofizycznych w obszarze małopolsko-gielniowskim). Przegląd Geologiczny 52(1), pp. 27–31 (in Polish).
 
9.
Dziewińska, L. and Petecki, Z. 2004b. Comprehensive interpretation of geophysical surveys of the northern edge of the Świętokrzyskie Mountains (Kompleksowa interpretacja badań geofizycznych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich). Instrukcje i metody badań 58, 107 pp. (in Polish).
 
10.
Dziewińska et al. 2011 – Dziewińska, L., Petecki, Z. and Tarkowski, R. 2011. Geological structure of Permian period formations of the Wilków structure (Fore-Sudetic monocline) in the light of interpretation of reflection coefficients sections (Budowa geologiczna utworów permu struktury Wilków (monoklina przedsudecka) w świetle interpretacji sekcji współczynników odbicia). Przegląd Górniczy 67, pp. 64–72 (in Polish).
 
11.
Dziewińska, L. and Tarkowski, R. 2012. Geological structure of the Choszczno Anticline (Szczecin Trough) in the light of interpretation of the sections of effective reflection coefficients for underground CO2 storage (Budowa geologiczna struktury Choszczna (niecka szczecińska) w świetle interpretacji sekcji efektywnych współczynników odbicia dla potrzeb podziemnego składowania CO2). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 28(1), pp. 173–184 (in Polish).
 
12.
Dziewińska, L. and Tarkowski, R. 2016a. Geophysical study of deep basement structure of NW Poland using effective reflection coefficients. Comptes Rendus Geoscience 348, pp. 587–597, DOI: 10.1016/j.crte.2016.06.003.
 
13.
Dziewińska, L. and Tarkowski, R. 2016b. Seismic interpretation of the Wierzchowo structure for the need of underground CO2 storage, using effective reflection coefficients (Sejsmiczna interpretacja struktury Wierzchowa dla potrzeb podziemnego składowania CO2 z wykorzystaniem efektywnych współczynników odbicia). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 92, pp. 261–273 (in Polish).
 
14.
Dziewińska et al. 2017 – Dziewińska, L., Pepel, A., Tarkowski, R. and Żuk, Z. 2017. A new insight into results of geophysical research of the Fore-Sudetic Monocline in terms of prospecting for mineral deposits (Nowe spojrzenie na wyniki badań geofizycznych monokliny przedsudeckiej w aspekcie poszukiwań surowców mineralnych). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 468, pp. 165–174 (in Polish).
 
15.
Dziewińska, L. and Tarkowski, R. 2018. Application of the effective reflection coefficients (ERCs) method to investigation of geological structures for planned underground gas storage (Wykorzystanie metodyki efektywnych współczynników odbicia (EWO) do rozpoznania struktur geologicznych dla potrzeb podziemnego przemysłowego deponowania gazów) Studia, Rozprawy, Monografie 207, 119 pp. (in Polish).
 
16.
Dziewińska et al. 2020 – Dziewińska, L., Tarkowski, R. and Bieńko, T. 2020. Reinterpretation of geophysical surveys of pre- Permian basement in SW Poland: structural evolution and its implications for prospecting Cu and other ores. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 36(4), pp. 187–216, DOI: 10.24425/gsm.2020.133947.
 
17.
Grabowska, T. and Bojdys, G. 2001. The border of the East–European Craton in South–Eastern Poland based on gravity and magnetic data. Terra Nova 13(2), pp. 92–98, DOI: 10.1046/j.1365-3121.2001.00321.x.
 
18.
Grabowska et al. 2017 – Grabowska, T., Bojdys, G. and Petecki, Z. 2017. Application of the magnetic anomalies for identification of structure of the crystalline basement of southeastern Poland (Anomalie magnetyczne i i ich rola w rozpoznaniu struktury krystalicznego kompleksu skorupy ziemskiej południowo- wschodniej Polski). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 470, pp. 17–48, DOI: 10.5604/01.3001.0010.6954 (in Polish).
 
19.
Janik et al. 2009 – Janik, T., Grad, M. and Guterch, A. 2009. Seismic structure of the lithosphere between the East European Craton and Carpathians from the net CELEBRATION 2000 profiles in SE Poland. Geological Quarterly 53(1), pp. 141–158.
 
20.
Kaczyński, J. 1984. Prospects of oil-gas capacity in the Lublin region (Perspektywy ropogazonośności Lubelszczyzny). Przegląd Geologiczny 6, pp. 330–333 (in Polish).
 
21.
Kaczyński, J. 2005. Summary of the geology of the identified deposits and manifestations of hydrocarbons in the Lublin ditch (Podsumowanie geologii rozpoznanych złóż i przejawów węglowodorów w rowie lubelskim) [In:] Narkiewicz, M. and Kotarba, M.J. ed. Geological structure and oil system of the Lublin ditch and exploration prospects (Budowa geologiczna i system naftowy rowu lubelskiego a perspektywy poszukiwawcze). Warszawa: Polish Geological Institute Archive (unpublished work, in Polish).
 
22.
Karnkowski, P. 1988. Results so far and further prospects for hydrocarbon exploration in eastern and central Poland (Dotychczasowe wyniki i dalsze perspektywy poszukiwań węglowodorów we wschodniej i środkowej Polsce). Przegląd Geologiczny 36(5), pp. 262–265 (in Polish).
 
23.
Karnkowski, P. and Górecki, W. ed. 1999. Oil and gas deposits in Poland. Kraków: Geosynoptics Society GEOS, 380 pp.
 
24.
Karnkowski, P.H., 2003. Carboniferous time in the evolution of the Lublin Basin as the main hydrocarbon formation stage in the Lublin area – results of the geological modelling (PetroMod) (Karboński etap rozwoju basenu lubelskiego jako glówne stadium generacji wȩglowodorów w utworach młodszego paleozoiku Lubelszczyzny – wyniki modelowań geologicznych (PetroMod). Przegląd Geologiczny 51(9), pp. 783–790 (in Polish).
 
25.
Karnkowski P.H. 2008. Tectonic subdivision of Poland: Polish Lowlands (Regionalizacja tektoniczna Polski – Niż Polski). Przegląd Geologiczny 56(10), pp. 895–903 (in Polish).
 
26.
Kijewska, S. 2018. Interpretation of the seismic data (Interpretacja danych sejsmicznych). [In:] Pacześna J, Sobień K. ed. Profiles of deep boreholes of Polish Geological Institute 149 (Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego 149). pp. 118–119 (in Polish).
 
27.
Konon, A. 2008. Tectonic subdivision of Poland: Holy Cross Mountains and adjacent areas (Regionalizacja tektoniczna Polski – Góry Świętokrzyskie i regiony przyległe). Przegląd Geologiczny 56(10), pp. 921–926 (in Polish).
 
28.
Kowalczewski, Z. 1998. Tectonic evolution of the Rusinowa-Lubienia dislocation zone in the light of the results of deep geological drilling in Ostałów 1 and Ostałów PIG2 (Ewolucja tektoniczna strefy dyslokacyjnej Rusinowa- Lubienia w świetle wyników głębokich wierceń geologicznych Ostałów 1 i Ostałów PIG2. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego 54(6), pp. 107–110 (in Polish).
 
29.
Kowalczewski, Z. 2002. Late Paleozoic- Mezozoic development of the Skrzynno Fault (northeastern border of the Holy Cross Mts.). Geological Quarterly 46(3), pp. 281–291.
 
30.
Krzywiec, P. 2007. Tectonics of the Lublin area (SE Poland) - new views based on results of seismic data interpretation (Nowe spojrzenie na tektonikę regionu lubelskiego (SE Polska) oparte na wynikach interpretacji danych sejsmicznych). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 422, pp. 1–18 (in Polish).
 
31.
Krzywiec et al. 2017 – Krzywiec, P., Gągała, Ł., Mazur, S., Słonka, Ł., Kufrasa, M., Malinowski, M., Pietsch, K., Golonka, J. 2017. Variscan deformation along the Teisseyre- Tornquist Zone in SE Poland: Thick-skinned structural inheeritance or thin-skinned thrusting? Tectonophysics 718, pp. 83–91, DOI: 10.1016/j.tecto.2017.06.008.
 
32.
Malinowski et al. 2005 – Malinowski, M., Żelaźniewicz, A., Grad, M., Guterch, A. and Janik, T. 2005. Seismic and geological structure of the crust in the transition from Baltica to Paleozoic Europe in SE Poland – CELEBRATION 2000 experiment, profile CEL02. Tectonophysics 401(1–2), pp. 55–77.
 
33.
Malinowski et al. 2013 – Malinowski, M., Guterch, A., Narkiewicz, M., Probulski, J., Maksym, A., Majdański, M., Środa, P., Czuba, W., Gaczyński, E., Grad, M., Janik, T., Jankowski, L. and Adamczyk, A. 2013. Deep seismic reflection profile in Central Europe reveals complex pattern of Paleozoic and Alpine accretion at the East European Craton margin. Geophysical Research Letters 40(15), pp. 3841–3846.
 
34.
Mazur et al. 2010 – Mazur, S., Aleksandrowski, P., Turniak, K., Krzemiński, L., Mastalerz, K., Górecka-Nowak, A., Kurowski, L., Krzywiec, P., Zelaźniewicz, A. and Fanning, M.C. 2010. Uplift and late orogenic deformation of the Central European Variscan belt as revealed by sediment provenance and structural record in the Carboniferous foreland basin of western Poland. International Journal of Earth Sciences 99, pp. 47–64, DOI: 10.1007/s00531-008-0367-3.
 
35.
Mazur et al. 2017 – Mazur, S., Krzywiec, P., Malinowski, M., Lewandowski, M., Aleksandrowski, P. and Mikołajczak, M. 2017. Tectonic significance of the Teisseyre-Tornquist zone in the light of new research (Tektoniczne znaczenie strefy Teisseyre’a- Tornquista w świetle nowych badan). Przegląd Geologiczny 65(12), pp. 1511– –1520 (in Polish).
 
36.
Mężyk et al. 2021 – Mężyk, M., Malinowski, M. and Mazur, S. 2021. Structure of a diffuse suture between Fennoscandia and Sarmatia in SE Poland based on interpretation of regional reflectionseismic profiles supported by unsupervised clustering. Precambrian Research 358, pp. 106176, DOI: 10.1016/j.precamres.2021.106176.
 
37.
Mikołajczak et al. 2019 – Mikołajczak, M., Mazur, S., Gągała, Ł. 2019. Depth- to- basement for the East European Craton and Teisseyre-Tornquist Zone in Poland based on potential field data. International Journal of Earth Sciences 108, pp. 547–567, DOI: 10.1007/s00531-018-16668-9.
 
38.
Miłaczewski, L. 1981. The devonian of the south-eastern part of the Radom-Lublin area (eastern Poland) (Dewon południowo-wschodniej Lubelszczyzny). Prace Instytutu Geologicznego 101, 90 pp (in Polish).
 
39.
Miłaczewski et al. 1983 – Miłaczewski, L., Radlicz, K., Nehring, M. and Hajłasz, B. 1983. Devonian sediments in the north-western part of the Lublin section of the border basin (Osady dewonu w podłożu północno-zachodniej części lubelskiego odcinka niecki brzeżnej). Biuletyn Instytutu Geologicznego 344, pp. 23–56 (in Polish).
 
40.
Mizerski, W. and Olczak-Dusseldrop, I. 2017. Western foreland of East European Craton – Paleozoic terranes or marginal part of the Baltica continent? (Zachodnie przedpole kratonu wschodnioeuropejskiego – paleozoiczne terrany czy marginalna część kontynentu Bałtyki?) Przegląd Geologiczny 65(12), pp. 1521–1528 (in Polish).
 
41.
Modliński, Z. 1982. The development of Ordovician lithofacies and palaeotectonics in the area of the preCambrian platform in Poland (Rozwój litofacjalny i paleotektoniczny ordowiku na obszarze platformy prekambryjskiej w Polsce). Prace Instytutu Geologicznego 102, pp. 1–66 (in Polish).
 
42.
Narkiewicz, M. 2003. Tectonic controls of the Lublin Graben (Late Devonian-Carboniferous) (Tektoniczne uwarunkowania rowu lubelskiego (późny dewon-karbon). Przeglad Geologiczny 51(9), pp. 771–776 (in Polish).
 
43.
Narkiewicz, M. 2007. Development and inversion of Devonian and Carboniferous basins in the eastern part of the Variscan foreland (Poland). Geological Quarterly 51(3), pp. 231–256.
 
44.
Narkiewicz, M. and Dadlez, R., 2008. Geological regional subdivision of Poland: general guidelines and proposed schemes of sub-Cenozoic and sub-Permian units (Geologiczna regionalizacja Polski – Zasady ogólne i schemat podziału w planie podkenozoicznym i podpermskim). Przegląd Geologiczny 56(5), pp. 391–397 (in Polish).
 
45.
Narkiewicz, M. 2011a. Lithostratigraphy, depositional systems and transgressive-regressive cycles in the Devonian of the Lublin basin (south-eastern Poland) (Litostratygrafia, systemy depozycyjne i cykle transgresywno–regresywne dewonu basenu lubelskiego). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 195, pp. 53–146 (in Polish).
 
46.
Narkiewicz, M. 2011b. Lithostratigraphy, depositional systemsand transgressive-regressive cycles in the Middle Devonian to Frasnian of the Łysogóry-Radom Basin (south-eastern Poland) (Litostratygrafia, systemy depozycyjne i cykle transgresywno-regresywne dewonu środkowego i franu basenu łysogórsko–radomskiego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 196, pp. 7–52 (in Polish).
 
47.
Narkiewicz et al. 2011 – Narkiewicz, M., Narkiewicz, K. and Turnau, E. 2011. Devonian depositional development of the Łysogóry-Radom and Lublin basins (south-eastern Poland) (Rozwój sedymentacji dewońskiej w basenie łysogórsko-radomskim i lubelskim). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 196, pp. 289–318 (in Polish).
 
48.
Narkiewicz, M. and Petecki, Z. 2019. Teisseyre-Tornquist Zone: evolving approaches and new data (Strefa Teisseyre’a – Torquista – dawne koncepcje a nowe dane). Przegląd Geologiczny 67(10), pp. 837–848, DOI: 10.7306/2019.48 (in Polish).
 
49.
Nawrocki, J. and Becker, A. eds. 2017. Polish Geological Atlas (Atlas geologiczny Polski). Warszawa: PGI, 87 pp. (in Polish).
 
50.
Pożaryski, W. 1990. Caledonides of the Central Europe as a strike-slip collage (Kaledonidy środkowej Europy- orogenem przesuwczym złożonym z terranów). Przegląd Geologiczny 38(1), pp. 1–9 (in Polish).
 
51.
Pożaryski, W. 1997. Post-Variscan tectonics of the Świętokrzysko-Lubelski area against the background of the substrate structure (Tektonika powaryscyjska obszaru świętokrzysko-lubelskiego na tle struktury podłoża). Przegląd Geologiczny 45(12), pp. 1265–1270 (in Polish).
 
52.
Pożaryski, W. and Nawrocki, J. 2000. Structure and the setting of the East European Platform margin in Central Europe (Struktura i lokalizacja brzegu platformy wschodnioeuropejskiej w Europie Środkowej). Przegląd Geologiczny 48(8), pp. 703–706 (in Polish).
 
53.
Semenow et al. 1998 – Semenow, V. Yu., Jankowski, J., Ernst, T., Jóźwiak, W., Pawliszyn, J. and Lewandowski, M. 1998. Electromagnetic soundings across the Holy Cross Mountains Poland. Acta Geophysica Polonica 46(2), pp. 171–185.
 
54.
Skorupa, J. 1974. Seismic map of Poland – results of regional refraction works carried out in connection with the recognition of the deep soil 1: 500,000 (Mapa sejsmiczna Polski – wyniki regionalnych prac refrakcyjnych prowadzonych w związku z rozpoznaniem głębokiego podłoża 1:500 000). Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne (in Polish).
 
55.
Stupnicka, E. and Stępień-Sałek, M. 2020. Regional Geology of Poland (Geologia regionalna Polski). Warszawa: UW, 342 pp. (in Polish).
 
56.
Speczik et al. 2011 – Speczik, S., Dziewińska, L., Pepel, A. and Jóźwiak, W. 2011. Possible use of impulse seismic record for recognition of prospective deposits of copper and silver in the northern part of the Fore-Sudetic Monocline (Możliwość wykorzystania impulsowej postaci zapisu sejsmicznego do rozpoznania złóż progostycznych miedzi i srebra w północnej części monokliny przedsudeckiej). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 81, pp. 117–135 (in Polish).
 
57.
Speczik et al. 2012 – Speczik, S., Dziewińska, L., Pepel, A. and Jóźwiak, W. 2012. Reprocesing of archiwal geophysical data as useful instrument in Cu-Ag deposit prospection of Fore-Sudetic Monocline (Analiza i przetwarzanie danych geofizycznych jako instrument poszukiwań złóż Cu-Ag na monoklinie przedsudeckiej). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 452, pp. 257–286 (in Polish).
 
58.
Speczik et al. 2020 – Speczik, S., Dziewińska, L., Jóźwiak, W. and Zieliński, K. 2020. Application of Historical Gephysical Materials in Searching for Cu- Ag Ore Deposits- A New direction of Research. Minerals 10(8), 725 pp, DOI: 10.3390/min10080725.
 
59.
Szewczyk, J. and Gientka, D. 2009. Terrestrial heat flow density in Poland – a new approach. Geological Quarterly 53(1), pp. 125–140.
 
60.
Waksmundzka, M.I. 1998. Depositional architecture of the Carboniferous Lublin Basin (Architektura depozycyjna basenu karbońskiego Lubelszczyzny). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 165, pp. 89–100 (in Polish).
 
61.
Wojas, A. ed. 1984. Cumulative documentation of refractive seismic research about: Warsaw and Lublin synclinorium. Reinterpretation of the research from 1963–1978 (Zbiorcza dokumentacja badań sejsmicznych refrakcyjnych temat: synklinorium warszawskie i lubelskie. Reinterpretacja badań z lat 1963–1978. Warszawa: PIG-PIB, 56 pp. (unpublished work, in Polish).
 
62.
Żelaźniewicz et al. 2011 – Żelaźniewicz, A., Aleksandrowski, P., Buła, Z., Karnkowski P.H., Konon, A., Oszczypko, N., Ślączka, A., Żaba, J. and Żytko, K. 2011. Tectonic subdivision of Poland (Regionalizacja tektoniczna Polski). Wrocław: Komitet Nauk Geologicznych PAN, 60 pp. (in Polish).
 
63.
Żelichowski, A.M. 1972. Evolution of the geological structure of the area between the Góry Świe̜tokrzyskie and the river bug (Rozwój budowy geologicznej obszaru między Górami Świętokrzyskimi i Bugiem). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 263, pp. 7–97 (in Polish).
 
64.
Żelichowski, A.M. 1979. Geological cross-section of the coastal part of the Precambrian Platform in the Lublin-Podlasie area (without the Cenozoic) (Przekrój geologiczny przez brzeżną część platformy prekambryjskiej na obszarze lubelsko-podlaskim (bez kenozoiku)). Kwartalnik Geologiczny 23(2), pp. 291–306 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top