Principles of geological and mining data bases creation for roadways in hard coal mines
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(3):85-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper belongs to the cycle describing creation of data bases for hard coal mine workings. The main principles of data bases creation for roadways which have been driven in different geological and mining conditions are described. The bases can be used for simulation of future workings and theirs results mainly in engineering relations. They can be also used to determine probability distributions of investigated parameters. The examples shown in the paper relate to roadways driven in different geological and mining conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków korytarzowych wykonywanych w kopalniach węgla kamiennego
górnictwo węgla kamiennego, baza danych, geologia, górnictwo, przodek korytarzowy
Artykuł jest kolejnym z cyklu, w którym proponuje się pewien sposób tworzenia bazy danych dla przodków górniczych kopalń węgla kamiennego na podstawie doświadczeń, danych i informacji zebranych w trakcie prowadzenia robót. Bazy te mogą być wykorzystane do określania rozkładów prawdopodobieństwa wielkości o charakterze losowym oraz do symulacji stochastycznej przyszłych robót górniczych. Pokazane w niniejszym artykule przykłady dotyczą trzech rodzajów przodków korytarzowych prowadzonych w różnych warunkach geologiczno-górniczych.
 
REFERENCES (11)
1.
Głodzik S., 2001 - Metoda modelowania natężenia robót udostępniających i przygotowawczych dla pól eksploatacyjnych w aspekcie narastającej koncentracji wydobycia w kopalniach węgla kamiennego. Praca doktorska, AGH, Kraków.
 
2.
Łucki Z., 1995 - Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji w górnictwie naftowymi gazowym. Polska Fundacja Promocji Kadr, Kraków.
 
3.
Magda R., 2004 - Zastosowanie modelowania matematycznego i techniki komputerowej w projektowaniu robót górniczych w kopalni węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 20, z. 3.
 
4.
Magda R., 2006 - Koncepcja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania produkcją w kopalni węgla kamiennego. Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o.o., Lublin.
 
5.
Magda R., Głodzik S., Woźny T., 2007 - Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków ścianowych kopalń węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 23, z. 1.
 
6.
Narzędzia statystycznej analizy danych - program z rodziny STATISTICA.1999 Seminarium, Warszawa 14 października 1999, Kraków.
 
7.
Przybyła H., 1991 - Rola ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jego związki ze strategią prowadzenia robót górniczych. Przegląd Górniczy nr 11, Katowice.
 
8.
Saługa P., 2001 - Symulacja Monte Carlo w ocenie ekonomicznej eksploatacji złoża węgla kamiennego. Materiały z konferencji "Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001", Kraków.
 
9.
STATISTICA PL dla Windows t. 1-4, 1997 - StatSoft, Kraków.
 
10.
Volk W. 1965 - Statystyka stosowana dla inżynierów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
11.
Węglarczyk S. 1993 - Metody statystyczne. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top