The application of mathematical multi-criteria methods for choosing the optimal alternative for hard coal acquistion
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(3):51–68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the application of the Analytic Hierarchy Process technique to evaluate and choose the best alternative for acquiring hard coal for energy purposes by a potential Investor operating in the mining and energy sector. Six different sources supposed to provide hard coal were analysed, each of which might ensure a secure and independent supply of the material to the newly built coal-fired power plant. When choosing the best decision alternative, the positive and negative impacts of alternatives were considered through the BOCR analysis: benefits (B), opportunities (O), costs (C) and risks (R) analysis. For this purpose, 4 independent hierarchical models were developed. Different models have the same decision alternatives assessed, but they differ in criteria used to develop the models. In each of the models, in accordance with the AHP rules, were calculated final, global weights for the alternatives being assessed. Showing the best alternative was possible by applying the multiplicative formula (B ź O)/(C ź R), which value was used to rank and choose the best alternative from all assessed ones. The best decision alternative is the alternative where the (B ź O)/(C ź R) ratio is the highest.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie matematycznych metod wielokryterialnych do wyboru optymalnego wariantu źródła pozyskania węgla kamiennego
górnictwo, węgiel kamienny, wariant decyzyjny, hierarchiczna analiza problemu (AHP), analiza BOCR
Artykuł przedstawia zastosowanie Metody Hierarchicznej Analizy Problemu AHP (ang. Analytic Hierarchy Process) do oceny i wyboru najlepszego wariantu związanego z możliwością pozyskania węgla kamiennego na cele energetyczne przez potencjalnego Inwestora funkcjonującego w sektorze górniczo-energetycznym. Analizie poddano 6 różnych źródeł pozyskania węgla, z których każde powinno zapewnić bezpieczną i niezależną dostawę surowca do nowo budowanej elektrowni na węgiel kamienny. Przy wyborze najlepszego wariantu decyzyjnego uwzględniono pozytywne oraz negatywne oddziaływania wariantów, poprzez zastosowanie analizy BOCR: analiza korzyści - benefits (B), możliwości - opportunities (O), kosztów - costs (C) oraz ryzyka - risks (R). W tym celu zbudowano cztery niezależne modele hierarchiczne. Poszczególne modele charakteryzują się takimi samymi ocenianymi wariantami decyzyjnymi, natomiast różnią się kryteriami budującymi modele. W każdym z modeli zgodnie z zasadami metody AHP, obliczone zostały końcowe, globalne wagi dla ocenianych wariantów. Wskazanie najlepszego wariantu uzyskano dzięki zastosowaniu multiplikatywnej formuły (B ź O)/(C ź R), której wartość posłużyła do uszeregowania i wyboru najlepszego z ocenianych. Najlepszym wariantem decyzyjnym jest wariant, którego stosunek (BO) do (CR) jest najwyższy.
 
REFERENCES (8)
1.
Bascetin A., 2009 - The study of decision making tools for equipment. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 25, z. 3.
 
2.
Diederik J. D., Wijnmalen ., 2005 - Analysis of benefits, opportunities, costs, and risks (BOCR) with the AHP-ANP: A critical validation. The 8th International Symposium of the Analytic Hierarchy Process, 8-10 June 2005, University of Hawai'i, Honolulu (USA).
 
3.
Saaty T. L., 1977- Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. Journal of Mathematical Psychology, Vol. 15.
 
4.
Saaty T. L., 2001 - The Analytic Network Process, fundamentals of decision making and priority theory. RWS Publications, Pittsburgh, Second edition.
 
5.
Saaty T. L., 2004 - Decision making the Analytic Hierarchy and Network Processes (AHP/ANP). Journal of Systems Science and Systems Engineering 13(1).
 
6.
Saaty T. L., Ozdemir M. S., 2004 - The Encyclicon: a Dictionary of Decisions with Dependence and Feedback Based on the Analytic Network Process. RWS Publications, Pittsburgh.
 
7.
Sobczyk E. J., 2008 - Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego jako funkcja uciążliwości warunków geologiczno-górniczych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/4.
 
8.
Trzaskalik T., 2008 - Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Wyd. 2.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953