The asbestos - occurence, using and the way of dealing with asbestic waste material
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(1):49–61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The asbestos is mineral, which due to its properties (the softness, the pliability, the resistance to the fire) was applied in different spheres of live for thousands years. In the article the world’s production of the asbestos in the XX century and the structure of manufacturing of asbestos’ products (due to asbestos’ properties, it was taken in about 3000 technologies) are analyzed. The places where deposits of the asbestos occur, are pointed out. Influence of asbestos’ products on the human health is analyzed. The production of asbestos is completely forbidden in the European Union because of its negative influence on the human health. In the article it is paid attention to legislation concerning safe using and removing products containing asbestos.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Azbest – występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi
azbest, zastosowanie, odpady azbestowe, zagrożenie zdrowia
Azbest jest minerałem, który ze względu na swoje właściwości (miękkość, giętkość, odporność na ogień) przez tysiące lat był stosowany w różnych dziedzinach życia. W artykule przeanalizowano światową produkcję azbestu w XX w. oraz strukturę wytwarzania wyrobów azbestowych (azbest ze względu na posiadane cechy stosowany był w około 3000 technologiach). Wskazano miejsca, w których występują złoża azbestu. Przeanalizowano wpływ wyrobów azbestowych na zdrowie ludzkie. Ze względu na udowodniony i potwierdzony badaniami klinicznymi negatywny wpływ na zdrowie ludzkie, produkcja azbestu została całkowicie zakazana w Unii Europejskiej. Zwrócono również uwagę na prawodawstwo dotyczące bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
REFERENCES (16)
1.
Alloway B.J., Ayres D.C., 1999 - Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. PWN, Warszawa.
 
2.
Blackman, Jr. W.C., 2001 - Basic Hazardous Waste Management. Third Edition. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Lewis Publishers. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.
 
3.
Dyczek J., 2000 - Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest. Uwarunkowania techniczne i prawne. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Rytro, 18-22 września. Sympozja i Konferencje nr 44, s. 65-74.
 
4.
Obmiński A., 2000 - Odpady azbestowe, składowanie, neutralizacja, zagrożenia.Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Rytro, 18-22 września. Sympozja i Konferencje nr 44, s. 207-217.
 
5.
Szeszenia-Dąbrowska N., 2003 - Azbest a zdrowie człowieka. Materiał dydaktyczny na kurs specjalistyczny "Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest". Kraków, AGH, 26.06.2003 r.
 
6.
Directive 2003/18/EC of the European Parliament and of the Council of 27 march 2003 amending Council Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work.
 
7.
Monitor Polski nr 11, poz.159, Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej, Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r.w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami,Warszawa, 28 lutego 2003 r.
 
8.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polski w dniu 14 maja 2002 roku. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, maj 2002.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649).
 
11.
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 101, poz. 628) z późniejszymi zmianami (najnowsza z 22 grudnia 2004 r. - Dz.U. 2005 nr 10, poz. 72).
 
12.
Źródła internetowe:.
 
13.
Kuzio S., 2003 - Odpady azbestowe - www.recykling.pl.
 
14.
Vogel L., 2001 - Asbestos ban. Special report. TUTB Newslatter, June, N° 17, p. 20-34 - http://hesa.etui-rehs.org (Health and Safety at Work - European Trade Union Institute - Research, Education, Health & Safety).
 
15.
Vogel L., 2005 - Asbestos in the world. Special report. TUTB Newslatter, June, N° 27, p. 7-21 - http:// hesa.etui-rehs.org (Health and Safety at Work - European Trade Union Institute - Research, Education, Health & Safety).
 
16.
http://commons.wikimedia.org/w... - Chryzotyl, zdjęcie Piotr Gut.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953