Principles of geological and mining data bases creation for longwalls operating in hard coal mines
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(1):63–75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper there is described a procedure of construction of geological and mining data bases for longwalls which are commonly used in Polish hard coal mining. The bases can be used for simulation of future workings and theirs results both in engineering and economic relations. Due to high degree of uncertainty characterized mining operations it is useful to determine probability distributions of investigated parameters. The examples shown in the paper relate to different longwalls from geological and equipment point of view.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków ścianowych kopalń węgla kamiennego
górnictwo węgla kamiennego, baza danych, geologia, górnictwo, przodek eksploatacyjny, przodek ścianowy
W artykule ukazano tok postępowania przy tworzeniu bazy danych geologiczno-górniczych dla przodków eksploatacyjnych ścianowych, dominujących w polskim górnictwie węgla kamiennego. Bazy takie umożliwiają symulację projektowanych robót górniczych i rezultatów produkcyjnych nie tylko w kategoriach wielkości fizycznych, ale również ekonomicznych. Z uwagi na charakteryzujący produkcję górniczą wysoki poziom niepewności, związany zwłaszcza ze zmiennością warunków zalegania złóż, wskazane jest określenie rozkładów prawdopodobieństwa zbieranych porównywalnych danych statystycznych, celem ustalenia wielkości istniejącego ryzyka w odniesieniu do planowanej produkcji. Podane w niniejszym artykule przykłady odnoszą się do ścian prowadzonych w różnych warunkach geologicznych i odmiennie wyposażonych.
 
REFERENCES (10)
1.
Głodzik S., 2001 - Metoda modelowania natężenia robót udostępniających i przygotowawczych dla pól eksploatacyjnych w aspekcie narastającej koncentracji wydobycia w kopalniach węgla kamiennego. Praca doktorska, AGH, Kraków.
 
2.
Łucki Z., 1995 - Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji w górnictwie naftowymi gazowym. Polska Fundacja Promocji Kadr, Kraków.
 
3.
Magda R., 2004 - Zastosowanie modelowania matematycznego i techniki komputerowej w projektowaniu robót górniczych w kopalni węgla kamiennego. Gos. Sur. Min. T. 20, z. 3.
 
4.
Magda R., 2006 - Koncepcja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania produkcją w kopalni węgla kamiennego. Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o.o., Lublin.
 
5.
Narzędzia statystycznej analizy danych - program z rodziny STATISTICA.1999 Seminarium, Warszawa 14 października 1999, Kraków.
 
6.
Przybyła H., 1991 - Rola ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jego związki ze strategią prowadzenia robót górniczych. Przegląd Górniczy nr 11, Katowice.
 
7.
Saługa P., 2001 - Symulacja Monte Carlo w ocenie ekonomicznej eksploatacji złoża węgla kamiennego. Materiały konf. "Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001", Kraków.
 
8.
STATISTICA PL dla Windows t. 1-4, 1997 - StatSoft, Kraków.
 
9.
Volk W., 1965 - Statystyka stosowana dla inżynierów. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
10.
Węglarczyk S., 1993 - Metody statystyczne. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953