The impact assessment of quality parameters of coal and waste rock on the value of mining investment projects – hard coal deposits
 
 
 
More details
Hide details
1
The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(4):161–188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper is an attempt to assess the impact of geological and mining parameters on revenues, costs and the value of investment projects in the hard coal mining industry. The article reflects the author’s conviction that the factors significantly determining revenues, costs and effectiveness of exploitation should include, in addition to coal quality parameters, the net coal output. Excluding or reducing the influence of quality parameters of coal in seams and the impact of coal output on the progress and production costs can significantly hamper the assessment of the potential (economic value) of specific geological and mining assets. This applies particularly to mining activities in new mining areas and deposits. The studies were conducted with the use of a dedicated simulation model allowing for the measurement of the direction and strength of the impact of the net calorific value, ash and sulphur content and net coal output (coal yield) on the amount and variability of revenues, costs and, finally, the value of geological and mining projects. For this purpose, the author’s formulas for estimating fixed and variable costs as a function of variable net coal output (coal yield) were also developed. The results of the studies were presented as scenario analysis. […]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena wpływu parametrów jakościowych węgla oraz skały płonnej na wartość górniczych projektów inwestycyjnych − złóż węgla kamiennego
górnictwo węgla kamiennego, aktywa geologiczne, aktywa górnicze, model symulacyjny, uzysk węgla, zanieczyszczenie urobku, wartość opałowa, zawartość siarki, zawartość popiołu
Artykuł stanowi próbę oceny wpływu parametrów geologicznych i górniczych na poziom przychodów, kosztów oraz wartość przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Teza pracy wiąże się z przekonaniem autora, iż w obszar czynników istotnie współokreślających ocenę przychodów, kosztów i efektywność eksploatacji należy wpisać, obok parametrów jakościowych węgla, także uzysk kopaliny. Pomijanie lub pobieżna ocena parametrów jakościowych węgla w pokładach oraz wpływu uzysku na postęp i koszty wydobycia może istotnie zniekształcać ocenę potencjału konkretnych aktywów geologiczno-górniczych. Dotyczy to w szczególności wydobycia w nowych rejonach wydobywczych lub też nowych złożach. Do badań symulacyjnych zbudowano dedykowany model oceny pozwalający skwantyfikować kierunek i siłę wpływu wartości opałowej, zawartości popiołu i siarki oraz współczynnika uzysku węgla netto (UWN) na poziom i zmienność łącznych przychodów, kosztów i ostatecznie wartość projektów geologiczno-górniczych. W tym celu opracowano również autorskie formuły szacowania kosztów stałych i zmiennych w funkcji zmiennego UWN. Rezultaty badań przedstawiono ostatecznie w konwencji analizy scenariuszowej. [...]
 
REFERENCES (30)
1.
Begg et al. 2003 – Begg, D., Fischer, S. and Dornbusch, R. Microeconomics, Warszawa: Wyd. PWE.
 
2.
Brealey, R.A. and Myers, S.C. 2001. Principles of Corporate Finance, 6th edition. New York: McGraw-Hill.
 
3.
Brzychczy, E. 2012. Metoda modelowania i optymalizacji robót eksploatacyjnych w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. Kraków (The method of modeling and optimization of mining operations of a multi-mining enterprise): Wydawnictwa AGH. Seria Rozprawy i Monografie no 245 (in Polish).
 
4.
Damodaran, A. 2007. Finanse korporacyjne Teoria i praktyka (Corporate Finance: Theory and Practice). Edition II. Onepress.
 
5.
Fuksa, D. 2013, Koncepcja obliczania wieloasortymentowego progu rentowności dla przedsiębiorstwa górniczego (The concept of determination and analysis of the break-even point for a mining enterprise), Archives of Mining Sciences vol. 58, no 2, pp. 395–410 (in Polish).
 
6.
Glapa, W. and Korzeniowski, J.I. Mały leksykon górnictwa odkrywkowego.(Small lexicon of opencast mining) [Online] Available at: http://www.kgo.agh.edu.pl/wp-c... [Accessed 30.06.2015].
 
7.
Grudziński, Z. 2009. Propozycje struktur cenowych dla węgla kamiennego energetycznego i węgla brunatnego (Proposals of prize structure for steam hard coal and lignite). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 12 (2/2), pp. 159–171 (in Polish).
 
8.
Grudziński, Z. 2012. Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej (Methods for evaluating the competitiveness of domestic coal in electricity production). Kraków: IGSMiE PAN. Seria, Studia, Rozprawy i Monografie no. 180 (in Polish).
 
9.
Jaszczuk, M. and Kania, J. 2008. Składniki kosztów pozyskania węgla i jego cena jako czynniki decyzyjne w ustalaniu wielkości wydobycia (Coal production costs components and coal price as crucial factors in the designation of coal output), Archives of Mining Sciences vol. 53, no 2, pp. 183–214 (in Polish).
 
10.
Karbownik, A. 1987. Podstawy teorii projektowania. Zagadnienia wybrane dla kierunków górniczych (Fundamentals of design theory. The selected issues for directions mining). Politechnika Śląska. Gliwice 1987 (in Polish).
 
11.
Kaula, R. and Pielot, J. 2005. Zagadnienia sterowania produkcją w układzie technologicznym procesów przeróbki węgla (Problems of production control in coal preparation technological system), Archives of Mining Sciences vol. 50, no 1, pp. 69–100 (in Polish).
 
12.
Kopacz, M. 2009. Metoda wyceny projektów inwestycyjnych w polskim górnictwie rudnym z wykorzystaniem symulacji stochastycznej (The method of valuation of investment projects in Polish ore mining with use of stochastic simulation). Kraków: The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. Seria, Studia, Rozprawy i Monografie no. 159 (in Polish).
 
13.
Kopacz, M. 2015. Ocena kosztów gospodarki skałą płonną w funkcji zmiennego poziomu współczynnika uzysku węgla netto na przykładzie kopalni węgla kamiennego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management vol. 31, issue 3, pp. 121–144 (in Polish).
 
14.
Lisowski, A. 2001. Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż (The basics of economic efficiency in underground deposit exploitation). Katowice–Warszawa. Wyd. PWN (in Polish).
 
15.
Lorenz et al. 2002 – Lorenz, U., Blaschke, W. and Grudziński, Z. Propozycja nowej formuły sprzedażnej węgla energetycznego przeznaczonego dla energetyki zawodowej (Proposal for a new formula of selling steam coal destined for professional power engineering). The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. Seria, Studia, Rozprawy i Monografie no. 112 (in Polish).
 
16.
Lubosik, Z. 2009. Geoinżynieryjne i ekonomiczne kryteria eksploatacji węgla kamiennego z resztkowych parcel pokładów (Geological, mining-technical and economic criteria of extracting residual parts of hard coal seams). Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, no. 3, 2009 (in Polish).
 
17.
Magda et al. 2002 – Magda, R., Woźny T. and Kowalczyk B. et al. 2002. Racjonalizacja modelu i wielkości kopalń węgla kamiennego w warunkach gospodarczych początku XXI wieku (Rationalization of coal mine model and size with regard to economic conditions at the beginning of 21st [twenty first] century), Kraków: wyd. AGH (in Polish).
 
18.
Ministerstwo Środowiska. Rozporządzenie Ministra Środowiska (The Ministry of the Environment. Regulation of the Minister of the Environment). [Online] Available at: http://web.archive.org/web/200... [Accessed 30.06.2015] (in Polish).
 
19.
Naworyta W. and Mazurek S., 2010, Zastosowanie parametru cenowego jako wstęp do projektowania zagospodarowania górniczego złóż węgla brunatnego (Utilization of price parameters for lignite deposit exploitation plan), Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal v. 13, i. 2, pp. 341–353 (in Polish).
 
20.
Panfil, M. and Szablewski, A. 2006. Metody wyceny spółki: perspektywa klienta i inwestora (The methods of company valuation: the customer and investor perspective). Warszawa: Wyd. Poltext (in Polish).
 
21.
Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin. Kodeks Wyceny Złóż Kopalin (Polish Association of Mineral Assets Valuators. The Code of Mineral Assets Valuation). [Online] Available at: http://www.polval.pl/kodekspol.... pdf [Accessed 30.06.2015] (in Polish).
 
22.
POLVAL 2008, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin. Kodeks Wyceny Złóż Kopalin (Polish Association of Mineral Assets Valuators. The Code of Mineral Assets Valuation). [Online] Available at: http://www.polval.pl/kodekspol... [Accessed 30.06.2015] (in Polish).
 
23.
Przybyła, H. and Chmiela, A. 2007. Organizacja i ekonomika w projektowaniu wybierania węgla (Organisation and economics in designing coal extraction). Gliwice. Wyd. Politechniki Śląskiej (in Polish).
 
24.
Rajwa, S. 2007. Wpływ wybranych wyników geoinżynieryjnych na proces przygotowania produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego (Impact of selected geoengineering results on the production preparation process in Polish hard coal mines). Katowice. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko no. 4 (in Polish).
 
25.
Rogowski, W. 2004. Rachunek efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych (Account: the efficiency of investment projects). Kraków: Wyd. Oficyna Ekonomiczna (in Polish).
 
26.
Saługa, P. 2011. Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych (Managerial flexibility in mineral project valuation). Kraków: The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. Seria, Studia, Rozprawy i Monografie no. 167 (in Polish).
 
27.
Sobczyk, E.J. 2009. Uciążliwość geologiczno-górniczych warunków eksploatacji węgla kamiennego i jej wpływ na gospodarkę złożem (The inconvenience from geological and mining conditions of coal mining and its impact on the deposit management). Kraków: The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences. Seria, Studia, Rozprawy i Monografie no. 150 (in Polish).
 
28.
Turek, M. ed. 2013. Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia (Analysis and evaluation of costs in Polish coal mining industry in terms of improving the efficiency of extraction). Warszawa: Difin (in Polish).
 
29.
Wanielista et al. 2002 – Wanielista, K., Saługa, P. and Kicki, J. 2002. Wycena wartości zasobów złoża: Nowa strategia i metody wyceny (The valuation of deposit resources: New strategy and valuation methods), Kraków: Wyd. IGSMiE PA N, Seria z Lampką Górniczą, 12 (in Polish).
 
30.
Włodarski, K. and Bijańska, J. 2014. Ocena ekonomicznej efektywności i ryzyka eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego na wybranym przykładzie (Assessment of economic effectiveness and risk of exploitation of the residual hard coal deposits illustrated with a selected example). Przegląd Górniczy 9, pp. 86–89 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953