The influence of hard coal type on emission of gaseous pollution
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):199-205
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper present the influence of hard coal type on an emission of sulphur dioxide produced in the combustion of coal from different coal from the main 'Julian' and 'Bogdanka'. The use of active material of DESONOX catalyst may drastically decrease SO2 emission in the range 44-90%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ rodzaju węgla kamiennego na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych
spalanie, węgiel kamienny, ditlenek siarki, katalizator DESONOX
Węgiel kamienny jako surowiec naturalny jest bardzo zróżnicowany pod względem właściwości fizykochemicznych i opałowych, co skutkuje różnicami emisji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych do atmosfery w trakcie procesu spalania. Autorzy porównują dwa typy węgla kamiennego 'Julian' z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i 'Bogdanka' z Lubelskiego Zagłębia Węglowego oraz emisje SO2 powstającego w trakcie spalania tych węgli, a także przedstawiają metodę zmniejszenia tych emisji przy zastosowaniu katalizatorów spalania.
 
REFERENCES (12)
1.
Chmielniak T., Technologie energetyczne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 
2.
Marcewicz-Kuba A., Nazimek D., 1998 – Influence of the vanadium and zinc contents in DESONOX catalysts on the course of the DESOX reaction, Ads. Sci. & Technol., 16, s. 803.
 
3.
Marcewicz-Kuba A., Nazimek D., 2000 – Influence of added zeolite and vanadium on the physico-chemical properties of DESONOX catalysts, Pol. J. Environ. Studies, 6, s. 29.
 
4.
Marcewicz-Kuba A., Nazimek D., 2002a – Influence of the catalysts DESONOX preparation on their physico-chemical properties, Proceedings of 4th International Conference on Catalysis and Adsorption in Fuel Processing and Environmental Protection, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
5.
Marcewicz-Kuba A., Nazimek D., 2002b – Influence of added molybdenum on the activity of DESONOX catalysts, Ads. Sci. & Technol., 6, s. 549.
 
6.
Marcewicz-Kuba A., Nazimek D., 2003 – Wpływ faz aktywnych i modyfikatorów katalizatorów DESONOX na ich aktywność w procesie odsiarczania gazów pochodzących ze spalania węgla kamiennego, Przem. Chem., 82 (8–9), s. 736.
 
7.
Marcewicz-Kuba M., Olszewska D., 2007 – The Activity of SO2 Removal from Combustion Gases by DESONOX Type Catalyst Supported on Montmorillonite and Zeolite, wysłane do Polish J. Chem., w druku.
 
8.
Marcewicz-Kuba M., Olszewska D., 2006 – Odsiarczanie gazów z zastosowaniem mineralnych nanomateriałów na bazie montmorillonitu dotowanego V2O5, Materiały Konferencyjne V Zjazdu Techem, Wrocław, t. 1, s. 179.
 
9.
Mirowski T., Mokrzycki E., Olkuski T., Skoczek A., Szurlej A., 2005 – Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi, Uczelniane Wydawnictwa naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.
 
10.
Nazimek D., 2005 - Black Magic czyli katalityczna metoda odsiarczania i odazotowania gazów spalinowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
11.
Olszewska D., Marcewicz-Kuba A., 2007 – Bentonit jako nośnik katalizatorów odsiarczania, Materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego: Kraków, 14–16 marca 2007, s. 217.
 
12.
Olszewska D., Marcewicz-Kuba A., Nazimek D., 2007 – Usuwanie zanieczyszczeń gazowych z procesu spalania węgla kamiennego z zastosowaniem układów glinikrzemianowych dotowanych jonami metali przejściowych, Materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego: Kraków, 14–16 marca 2007, s. 227.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top