The role of geophysical methods in the estimation of sinkhole threat in the post-mining areas of shallow exploitation in the Upper Silesian Coal Basin, Poland
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):27–40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of the paper is to present a methodology for recognition of destructive processes induced by voids and loosening zone in rock mass by geophysical methods. That recognition has a particular meaning in the estimation of sinkhole threat in the areas of post-mining exploitation of different deposits. Presence of a non back-filled void or discontinuity induced by mining creates unspecified in time risk for the surface area. Discontinuous deformations occur not always over the area where shallow deposit exploitation took place. Time and place of their occurrence are difficult to predict. Deformations observed till now in areas of shallow exploitation in GZW (Upper Silesian Coal Basin) and Olkusz region occurred shortly after mining activities closing and, as late as, over hundred years after.Geophysical researches, because of their measurement and interpretation capabilities, require distinct changes in physical properties of a rock mass. Those changes should be greater than errors and uncertainties of measurements carried out in particular conditions. The theoretical basis of geophysical recognition has been presented in the paper, as well as examples of that method use in the area of Upper Silesian Coal Basin in Poland. Specific features of geophysical investigations with reference to their measurement and interpretation possibilities are discussed. The methodology for recognition of the degree and range of terrain surface threat with discontinuous deformations in post-mining areas has been presented. This method consists in carrying out appropriately designed geophysical investigations and their control by means of drillings and special measurements in the borehole. The paper presents detailed methodology for selected geophysical measurements performed in geological-mining conditions of the GZW. The effect of geophysical work consists of as wide as possible information aquisition, which is to be used for optimal designing of subsurface protection in the areas of shallow mining threatened with discontinuous deformations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola metod geofizycznych w ocenie zagrożeń powstawania zapadlisk na terenach byłych obszarów górniczych o płytkiej eksploatacji w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
metody geofizyczne, powstawanie zapadlisk, eksploatacja, pokład płytki, obszar pogórniczy
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metodologii rozpoznawania procesów destrukcyjnych wywołanych przez pustki poeksploatacyjne za pomocą metod geofizycznych. Wiedza ta ma szczególne znaczenie przy szacowaniu zagrożeń powstawania zapadlisk na byłych obszarach wydobycia różnego rodzaju pokładów. Występowanie niewypełnionej pustki lub nieciągłości spowodowanych eksploatacją wywołuje niesprecyzowane w czasie zagrożenie dla powierzchni. Deformacje nieciągłe nie zawsze powstają na obszarach, pod którymi miała miejsce eksploatacja pokładów znajdujących się na niewielkiej głębokości. Ciężko jest przewidzieć miejsce oraz czas po jakim one wystąpią. Odkształcenia terenu zaobserwowane na obszarach eksploatacji płytkich pokładów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) oraz Olkuszu wystąpiły zaraz po zaprzestaniu działalności eksploatacyjnej, jak również ponad 100 lat po jej zakończeniu. Badania geofizyczne, ze względu na ich możliwości badawcze oraz interpretacyjne, wymagają wyraźnych zmian we właściwościach fizycznych górotworu. Zmiany te powinny być większe od błędów oraz niepewności związanych z pomiarami przeprowadzonymi w określonych warunkach. Niniejszy artykuł przedstawia podstawy teoretyczne rozpoznania geofizycznego, jak również przykłady użycia tej metody na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w Polsce. Omówione zostały charakterystyczne cechy badań geofizycznych w odniesieniu do ich możliwości pomiarowych oraz interpretacyjnych. Przedstawiona została metodologia rozpoznawania stopnia oraz zasięgu zagrożenia powierzchni terenu deformacjami nieciągłymi na terenach byłych obszarów górniczych. Metoda ta polega na przeprowadzaniu odpowiednio opracowanych badań i ich kontroli przy pomocy odwiertów oraz specjalnych pomiarów w odwiertach. Artykuł szczegółowo opisuje metodologię wybranych pomiarów geofizycznych przeprowadzonych w warunkach geologicznych oraz eksploatacyjnych w GZW. Na wyniki badań geofizycznych składa się jak największa ilość zebranych informacji, które wykorzystane zostają w celu stworzenia optymalnej ochrony podpowierzchniowej na obszarach charakteryzujących się eksploatacją płytkich pokładów, zagrożonych deformacjami nieciągłymi.
 
REFERENCES (8)
1.
Chudek M., Janusz W., Zych J., 1988 - Study on the recognition situation of discontinuous deformations formation and forecasting under the influence of underground deposits exploitation. Scientific Papers of the Silesian University of Technology, vol. 141, Gliwice. (In Polish).
 
2.
Fajklewicz Z., 2001 - The importance of geophysical studies in the process of restoring usable properties to areas impaired by performed mining operations. Proc. of Mining Workshops 2001. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków: 45-86 (In Polish).
 
3.
Fajklewicz Z., Piwowarski W., Radomiński J., Stewarski E., Tajduś A., 2004 - Studies on deformation changes in the rock mass to restore the building value of post-mining areas. Agencja Wyd. - Poligraf. "Art-Tekst", Kraków. (In Polish).
 
4.
Goszcz A., 1996 - Origination of sinkholes and other discontinuous deformations in the areas of shallow mining operations. Proc. Conf. Underground Mining School '96.Wyd. CPPGSMiE PAN: 119-137. (In Polish).
 
5.
Marcak H., Pilecki Z., 2006 - Some geophysical and geomechanical remarks on recognition of sinkhole processes in post-mining areas. Proc. 12th Conf. on Near Surface, Helsinki: 1-5.
 
6.
Popiołek E., Pilecki Z., eds., 2005 - Estimation of areas usability for construction purposes threatened by discontinuous deformations with the help of geophysical methods. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków (In Polish).
 
7.
Pilecki Z., Kotyrba A., eds., 2007 - Geophysical surveys for recognition of discontinuous deformations threat related to historical metal ore exploitation in the route of planned A1 motorway. Transprojekt Kraków (In Polish).
 
8.
Pilecki Z., Popiołek E., 2001 - The influence of ore mining on surface threat with discontinuous deformations and its examination by means of geophysical methods. Studies, Dissertations, Monographs No 84. IGSMiE PAN, Kraków. (In Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953