The role of preliminary feasibility studies in mineral project evaluation
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):5–11
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The successful comissioning of an economically viable mining project can only be achived once a complex range of interrelated technical, financial and legal issues have been considered at the planning stage. The mining feasibility study provides the formal framework for this exercise, involving detailed engineering design and cost estimates undertaken by a large project team. Before embarking on a full feasibility study, however, there are considerable advantages in a small group of experienced professionals undertaking a preliminary feasibility study. The foundation of the preliminary feasibility study in the development of geological model which forms the basis of the reserve estimations. Geostatistical techniques can then be applied to determine if the deposit has been corerectly sampled and provide and indication of the uncertanity associated with the estimated grade. The whole inegrity of the project will be called into question if the geostatistician has to place any qualification on the reliability of the sampling programme. Once the geometrie form and size of the deposit and the concentration of the metal or mineral has been estabilised, an initial design for the mine and mineral processing stages can be considered. It is particulary important that the rate of production should be on a scale which is appropriate to the size of the ore body. A mine life much in excess of 10 years does not enhance the net present value of the project, while too short a mine life does not permit adequate return on capital. The leagl framework of the project incorporate environmental constraints, mining permits and tex provisions. Regaldless of the technical merits of the project, these will impact on any decision to proceed with the venture. A simple discount cash study to establish the overalI financial viability of the project and undertake a basic sensivity analysis. A preliminary feasibility study can be based on same broadly based engineering ascumptions provided a reliable reserve estimation has been undertaken. This permits key financial and legal issuees to be identifies and the general economic viability of the project to be asessed. This then provides the framework for the rule feasibility study and the justification to undertake additional expenditure on engineering design.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie wstępnego studium przedrealizacyjnego w ocenie inwestycji surowcowych
inwestycje surowcowe, geologia
Pomyślna realizacja opłacalnego przedsięwzięcia górniczego jest możliwa tylko po uwzględnieniu całej serii wzajemnie powiązanych ze sobą problemów technicznych, finansowych i prawnych na etapie planowania. Analiza techniczno-ekonomiczna celowości realizacji takiego przedsięwzięcia zwana feasibility study stanowi podstawę dla tego rodzaju działań i obejmuje szczegółowy projekt inżynierski i kosztorys sporządzone przez zespół specjalistów. Przed przystąpieniem do opracowania wstępnego studium feasibility study warto pamiętać o zaletach płynących z zatrudnienia małego zespołu doświadczonych profesjonalistów sporządzających wstępne studium przedrealizacyjne (preliminary feasibility study). Podstawą studium przedrealizacyjnego jest opracowanie modelu geologicznego złoża stanowiącego podwalinę oceny jego zasobów. Potem można stosować techniki geostatystyczne, by określić, czy złoże zostało należycie rozpoznane. Winny one podać zakres niepewności ocen jakości kopaliny i zasobów. Celowość przedsięwzięcia zostanie zakwestionowana, jeżeli wątpliwa jest wiarygodność rozpoznania złoża. Po wyznaczeniu formy geometrycznej i wymiarów złoża oraz zawartości składnika użytecznego (np. metalu), można rozważać wstępny projekt kopalni i procesów przeróbczych. Rzeczą szczególnie ważną jest, by tempo wydobycia było dostosowane do wielkości złoża. Żywot kopalni znacznie powyżej 10 lat nie zwiększa zaktualizowanej wartości netto (NPV - net present value) przedsięwzięcia, a jeżeli jest zbyt krótki, to nie pozwala na uzyskanie zwrotu zainwestowanego kapitału. W studium przedrealizacyjnym należy zastosować prosty model dyskontowania przepływów pieniężnych, aby ocenić wykonalność przedsięwzięcia od strony finansowej oraz analizę wrażliwości. Uwzględnić należy też przepisy prawne określające ograniczenia ekologiczne przedsięwzięcia, zezwolenia na działalność górniczą i wysokość podatków. Studium przedrealizacyjne może opierać się na bardzo ogólnych założeniach inżynierskich, pod warunkiem, że wykonano wiarygodną wycenę zasobów. Istnieje wówczas możliwość określenia zasadniczych problemów finansowych i prawnych, jak i opłacalności przedsięwzięcia, co staje się podstawą do opracowania studium projektu oraz ewentualnego uzasadnienia dodatkowych nakładów na projekt inżynierski.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953