Influence of geological structure of the overburden of native sulphur deposit in Jeziórko area on the condotion of bore-hole exploitation
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):14–27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents lithological and structural variability of the overburden of native sulphur deposit in Jeziórko area exploited with the underground melting method. The influence of lithological and structural factors on the effect of exploitation was demonstrated. Particularly, numerous and thick sand intercalations within the Sarmatian clays were considered because they affect the sealing properties of the overburden and impede the geological conditions of mining activity. Remarks on sedimentation on environment of the overburden clay sediments were presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ budowy geologicznej nadkładu złoża siarki w rejonie Jeziórka na warunki eksploatacji otworowej
złoża siarki, eksploatacja otworowa, geologia
Scharakteryzowano zróżnicowanie litologiczne i strukturalne nadkładu złoża siarki eksploatowanego metodą podziemnego wytapiania. Na tym tle podano, w jaki sposób wykształcenie litologiczno-strukturalne skał nadkładowych wpływa na efekty eksploatacji otworowej. Szczególną uwagę poświęcono występowaniu licznych i grubych przerostów piaszczystych w utworach sarmatu ilastego, wpływających na obniżenie szczelności nadkładu i pogarszających geologiczno-górnicze warunki eksploatacji. Przedstawiono także uwagi na temat środowiska sedymentacji utworów nadkładu ilastego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953