The simultaneous occurrence of hydrocarbons and metallic sulphides. An example of devonian dolomites at Józefka, Holy Cross Mountains, Poland
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology, Dept. Mineralogy, Petrography and Geochemistry, Kraków, Poland
 
2
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(4):51-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ore and non-ore mineralization in cracks filled with hydrocarbons in the dark grey Upper-Devonian limestone has been found in the Józefka quarry of Upper Devonian limestone and dolomite near the Górno village near Kielce at Holy Cross Mts. Poland. Hydrocarbons in the liquid form and iron and copper sulphides appears hear in the fault zone as joints filling. The wall rocks are impregnated by hydrocarbons giving them black color. Hydrocarbon impregnations appears also following the bedding planes The coexistence of ore mineralization and hydrocarbon suggests their common origin and migration from deep-seated sources, that may be the Silurian Ordovician or Lower to Middle Devonian black shales. The metallic-hydrocarbon compounds were suggested as metals carrier. Ore and non-ore mineralization in cracks filled with hydrocarbons in the dark grey Upper-Devonian limestone has been found in the Józefka quarry of Upper Devonian limestone and dolomite near the Górno village near Kielce at Holy Cross Mts. Poland. Hydrocarbons in the liquid form and iron and copper sulphides appears hear in the fault zone as joints filling. The wall rocks are spotty impregnated by hydrocarbons giving them black color. Hydrocarbon impregnations appears also following the bedding planes The coexistence of ore mineralization and hydrocarbon suggests their common origin and migration from deep-seated sources, that may be the Silurian Ordovician or Lower to Middle Devonian black shales. The metallic-hydrocarbon compounds were suggested as metals carrier.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Współwystępowanie węglowodorów i siarczków metali. Przykład dolomitów dewońskich w Józefce w Górach Świętokrzyskich
Polska, ruda, węglowodory, dolomit dewoński
W kamieniołomie wapieni górno dewońskich w Józefce koło miejscowości Górno koło Kielc w Górach Świętokrzyskich stwierdzono współwystępowanie węglowodorów i siarczków żelaza i miedzi w spękaniach w strefie uskokowej. Węglowodory występują także w formie rozproszonej, plamiście w otaczających wapieniach nadając im czarną barwę oraz wzdłuż płaszczyzn ich warstwowania. Współwystępowanie węglowodorów i siarczków metali sugeruje ich wspólną genezę i migrację z głęboko położonego źródła. Skałami macierzystymi, mogły być czarne łupki występujące w utworach syluru i ordowiku oraz na pograniczu dewonu dolnego i środkowego wyróżniane jako wzbogacony w metale „poziom rudonośny”. Zwrócono uwagę, że nośnikiem metali mogły być związki metaloorganiczne. [...]
 
REFERENCES (23)
1.
Baines et al. 1991 – Baines, S.J., Burley, S.D. and Gize, A.P. 1991. Sulphide mineralization and hydrocarbon migration in North Sea oilfields [In:] Page, Leroy (eds.) Source, Transport and Deposition of Metals; Balkema Rotterdam, pp. 507–510.
 
2.
Czarnocki, J. 1936. Baryt w Górach Świętokrzyskich. Rocznik PTG 12, pp. 612–630.
 
3.
Czechowski et al. 1994 – Czechowski, F., Sachanbiński, M. and Kowalski, P. 1994. Bituminy w wapieniach franu NW części Gór Świętokrzyskich. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne 5, pp. 161–164.
 
4.
Czermiński, J. 1960. Rozwój litologiczny serii węglanowej dewonu południowej części Gór Świętokrzyskich. Prace IG, Czterdzieści lat Instytutu Geologicznego 30(II ), pp. 61–121.
 
5.
Kowalczewski, Z. and Wróblewski, T. 1974. Problemy rudonośności osadów na tle diastrofizmu i wulkanizmu Gór Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny 18(3), pp. 537–561.
 
6.
Kucha et al 1993 – Kucha, H., Słupczyński, K. and Prochaska, W. 1993. Health risk and natural gas. Nature 363 (6431), pp. 680.
 
7.
Kuo et al 2017 – Kuo, L.W., Di Felice, F., Spagnuolo, E., Di Toro, G., Song, S.R., Aretusini, S., Li, H., Suppe, J., Si, J. and Wen, C.Y. 2017. Fault gouge graphitization as evidence of past seismic slip. Geology 45(11), pp. 979–982.
 
8.
Lubaś, J. 1993. Selected problems concerning the presence and importance of mercury in the Permian-Carboniferous natural gases of the Polish Depression. Zeszyty Naukowe AGH 1521, Wiertnictwo-Nafta-Gaz 13, pp. 15–25.
 
9.
Łyczewska, J. 1967. Bitumen showings and prognosis of occurrence of oilbearing sedimenary rocks in the vicinity of Łagów (Przejawy bituminizacji i prognoza roponośności osadów w okolicy Łagowa). Technika Poszukiwań Geologicznych 24, pp. 62–68 (in Polish).
 
10.
Manning, D.A.C. 1986. Assessment of the role of organic matter in ore transport processes in low temperature base metal systems. Transactions Institution of Mining and Metallurgy 95, pp. 195–200.
 
11.
Marmo, V. 1960. On the possible genetical relationship between sulphide schists and ores. International Geological Congress Report XXI Ses. Part XVI, Copenhagen.
 
12.
Migaszewski, Z. 1990. Synsedymentacyjne utwory hydrotermalne dewonu środkowego i górnego Gór Świętokrzyskich. Prace PIG 129, pp. 1–55.
 
13.
Nieć, M. 1968. Mineralization of the deposit of iron sulphides and siderite at Rudki in the Holy Cross Mountains. Prace Geologiczne PAN, o. Kraków, Komisja Nauk Geologicznych 46, pp. 7–82.
 
14.
Nieć, M. and Pawlikowski, M. 2015. Marcasite-hematite-ankerite mineralization in the south-eastern part of the Holy Cross Mts. (Poland) (Mineralizacja markasytowo-hematytowo-ankerytowa w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich). Przegląd Geologiczny 63(4), pp. 219–237 (in Polish).
 
15.
Parnell, J. 1991. Timing of hydrocarbon-metal interactions during basin evolution [In:] Pagel, M., Leroy, J. eds. Source, Transport and Deposition of Metals. Balkema Rotterdam, pp. 573–576.
 
16.
Parnell, J. 1993. Introduction [In:] Bitumens in ore deposits. SGA, Springer Ver. Berlin.
 
17.
Rubinowski, Z. 1966. Metallogeny of the Holy Cross Mts. Paleozoic massive (Metalogeneza trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich). Prace IG, Wyd. Geol. pp. 3–378 (in Polish).
 
18.
Rubinowski, Z. 1969. Location of siderite-prite mineralization in the framework of metallogeny of the Holy Cross Mts. paleozoic massive (Pozycja mineralizacji syderytowo-pirytowej w metalogenezie trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 39, pp. 721–722 (in Polish).
 
19.
Rubinowski, Z., 1971. The non-ferrous metal ores of the Świętokrzyskie Mountains and their metallogenic position (Rudy metali nieżelaznych w Górach Świętokrzyskich i ich pozycja metalogeniczna). Z badań złóż kruszców w Polsce VIII, Biuletyn IG 247, pp. 5–166 (in Polish).
 
20.
Saitilan et al 2016 – Saitilan, N.J., Spangenberg, J. E., Samankassou, E., Kouzmano, K., Chiaradia, M., Stephens, M.B. and Fontbote, L. 2016. A refined genetic model for Laisvall and Vassbo Mississippi V Mississippi Valley-type sandstone-hosted deposits, Sweden: constraints from paragenetic studies, organic geochemistry, and S, C, N, and Srisotope data. English summary. Mineralium Deposita 51(5), pp. 639–664.
 
21.
Salwa, S. 1995. The occurrence of quartz in the Fransian limestones in the NW part of Holy Cross Mts. (O występowaniu kwarcu w wapieniach franu w NW części Gór Świętokrzyskich). Przegląd Geologiczny 43(8), pp. 662–663 (in Polish).
 
22.
Wilhelm, S.M. and Bloom, N. 2000. Mercury in petroleum (Review). Fuel processing Technology 63, pp. 1–27.
 
23.
Wróblewski, T. 1989. Metal sulphides in the dark Devonian claystones in the Holy Cross Mts. (Siarczki metali w ciemnych skałach ilastych świętokrzyskiego dewonu). Kwartalnik Geologiczny 32 (3–4), pp. 759–760 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top