Transformation of Polish in the inflation conditions (on the example of mineral resources industry)
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):41–47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article author discusses inflation as a factor which influences on structural transformation of Polish industry. There are considered several factors which influence the inflation level and its results for the national economy. The researches are based on the empirical data of the period 1980-1997.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Transformacja strukturalna gospodarki polskiej w warunkach inflacji (na przykładzie przemysłu surowcowego)
gospodarka polska, inflacja, przemysł surowcowy
W artykule omawia się inflację jako czynnik opóźniający transformację strukturalną gospodarki polskiej. Analizuje się czynniki wpływające na poziom inflacji oraz skutki, jakie wywołuje ona w gospodarce. Wykorzystuje się przy tym dane empiryczne za lata 1980-1997 dotyczące: poziomu inflacji, cen kredytów i długookresowej stopy procentowej (depozytów).
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953