Problems regarding changes in prices and inflation in evaluation of effectiveness of mining investments
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(1):73-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Influence of changes in prices and costs on the result of evaluation of the investment project in black coal mining has been analyzed. Dynamics of changes in prices of coal and of costs of production in the recent years in relation to the index of inflation has been investigated. The influence of these indices on both the formation of streams of cash flows characteristic for the project and result of its economic evaluation has also been defined. To evaluate the risk connected the realization of the project, the Monte Carlo simulation method has been applied thus determining the parameters of the distribution of investigated random variabIes on the basis of empirical data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problematyka uwzględnienia zmiany cen i inflacji w ocenie efektywności inwestycji górniczych
górnictwo, ocena projektów inwestycyjnych, inflacja, symulacja komputerowa, ceny i koszty węgla
W pracy analizowano wpływ zmiany cen i kosztów na wynik oceny projektu inwestycyjnego w górnictwic węgla kamiennego. Badano dynamikę zmian cen węgla oraz kosztów produkcji w latach ubiegłych w odniesieniu do wskaźnika inflacji. Określono wpływ tych wskaźników na kształtowanie strumieni przepływów pieniężnych charakteryzujących projekt oraz na rezultat jego ekonomicznej oceny. Do oceny ryzyka związanego z realizacją projektu zastosowano metodę symulacji Monte Carlo określając parametry rozkładów badanych zmiennych losowych na podstawie danych empirycznych.
 
REFERENCES (12)
1.
Barber C.F., 1980 — Mineral investment in an anxious world. Conference on National and International Management of Mineral Resources, London, Institution of Mining and Metallurgy.
 
2.
Brigham E., Gapenski L.C, 2000 — Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa.
 
3.
Francis J.C., Taylor R.W., 1991 — Investments — analysis and management. McGraw-Hill Pub. Company, New York.
 
4.
Franik T., 2000 — Efektywność rozwojowych inwestycji górniczych finansowanych za pomocą kapitału obcego. Materiały Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Ustroń, s. 81—95.
 
5.
Gentry D.W., O’ Neil T.J., 1984 — Mine investment analysis. Society of Mining Engineers. New York, Society of Mining Engineers.
 
6.
Machała R, 2001 — Praktyczne zarządzanie finansami firmy. PWE, Warszawa, s. 155.
 
7.
Mc Clarnon D.J., Denby B., Schofield D., 1995 — The use of virtual reality to aid risk assessment in underground situations. Mining Technology Vol. 77, nr 892.
 
8.
Magda R., Franik T., 1997 — Wpływ wybranych sposobów finansowania na ekonomiczną efektywność inwestycji rozwojowych w kopalni. Materiały Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Ustroń, s. 323—352.
 
9.
Ostrowska E, 2002 — Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE, Warszawa.
 
10.
Pluta W., Jajuga T, 1995 — Inwestycje. Capital Budgeting — budżetowanie kapitałowe. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 
11.
Stremole F.J., 1980 — Economic evaluation and investment decision methods. Investment Evaluations Corporation, Golden.
 
12.
Wahl S., 1983—Investment appraisal and economic evaluation of mining enterprise. Trans. Tech. Publications, Houston.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top