Dekompozycja lokalnej zmienności zawartości metali w górnośląskich złożach Zn-Pb
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(2):29-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of a study on the influence of selected factors on the local variability of combined metals content [Zn + Pb] in Upper Silesian Zn-Pb ore deposits. The study was based upon the results of both routine and experimental sampling of mine workings in the Pomorzany and Trzebionka mines, with the reference to the local scale of observations. Estimations of sample reduction (from the P. Gy formula) and analytical errors (based on control analyses) have been made. lt was found that local variability is decisively influenced by the micro-variability of metals content. Sample reduction and analytical errors do not have any practical effect on local variability and consequently do not affect significantly the assessment precision of ore in standard mining blocks.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dekompozycja lokalnej zmienności zawartości metali w górnośląskich złożach Zn-Pb
złoża Zn-Pb, geologia
Na podstawie wyników eksperymentalnego i rutynowego opróbowania złóż Pomorzany i Trzebionka oraz oznaczeń kontrolnych zawartości metali i formuły teoretycznej P. Gy (1975) oszacowano wariancje mikrozmienności metali i błędów pobrania próby ze złoża oraz błędów opróbowania i analiz chemicznych. Stwierdzono, iż mikrozmienność wyjaśnia około 90% zmienności lokalnej metali, łączny zaś wpływ błędów opróbowania i analiz chemicznych - wynoszący około 10% - można uznać za marginalny. Oznacza to, że zwiększenie dokładności procesu opróbowania i analiz chemicznych, poprzez ścisłą kontrolę i nadzór nad wykonywanymi operacjami, nie spowoduje znaczącego obniżenia błędu oceny jakości i zasobów kopaliny. Istotnego podwyższenia dokładności oceny jakości i zasobów kopaliny można oczekiwać jedynie w przypadku zmiany systemu opróbowania złóż (np. pobieranie odpowiednio większych próbek), co wiązałoby się jednak ze znacznym zwiększeniem pracochłonności i kosztów opróbowania. Uzyskanie wyższej dokładności, bez zmiany systemu opróbowania, możliwe jest wyłącznie przez zwiększenie obszaru, do którego winno się odnosić oszacowanie jakości i zasobów.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top