Utilization of accompanying mineral resources as an element of efficient development of mineral deposits in Poland
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(3):33–47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Effective development of mineral resources involves, as one of fundamental problems, full utilization of all mineral raw materiaIs, including accompanying ones, present in the deposit explored. Reserves of some accompanying mineraIs and rocks, both proved and inferred, in Poland are substantial, large enough to secure domestic demands for tens of years. By the same they may significantly affect the mineral market, so important for national economy. The results of authors' investigations indicate that incorporation of accompanying mineral resources into the balance of raw materials brings about considerable effects, protecting mineral resources and expanding their supply to the market on the one hand, and increasing economic effectiveness of mining ventures on the other one. A widely understood problem of utilization of accompanying mineral resources should be closely related to the development of mining regions as it creates the chance to extend mining activity there. In turn, such extension alleviates partly demographic and social problems (e.g. unemployment) and protects other regions from negative changes of the environment (there is no need to develop new mines).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie kopalin towarzyszących jako element racjonalnej gospodarki zasobami surowców mineralnych w Polsce
gospodarka surowcami mineralnymi, kopalina towarzysząca
W racjonalnej gospodarce zasobami surowców mineralnych jednym z zasadniczych problemów jest wykorzystanie wszystkich kopalin, które zalegają w rozpoznawanym złożu, w tym kopalin towarzyszących. Zasoby zarówno udokumentowane, jak i szacunkowe niektórych odmian tych kopalin w warunkach polskich są znaczne. Są one na tyle duże, że mogą zaspokoić całe krajowe zapotrzebowanie nawet na wiele dziesiątek lat. Mogą też w istotny sposób wpłynąć na rynek surowców mineralnych, tak ważny dla gospodarki narodowej. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że uwzględnienie kopalin towarzyszących w bilansie surowców mineralnych daje szansę osiągnięcia istotnych efektów zarówno z punktu widzenie ochrony zasobów i zwiększenia podaży surowca na rynku, jak i podniesienia ekonomicznej efektywności eksploatacji złóż. Szeroko rozumiany problem wykorzystania tych kopalin winien być powiązany z planami rozwoju obszarów górniczych. Daje to szansę na utrzymanie ciągłości działalności górniczej na tym terenie. To z kolei umożliwia częściowe złagodzenie problemów demograficznych i społecznych (np. bezrobocie), dodatkowo zaś chroni inne obszary przed niekorzystnymi zmianami środowiska (nie ma potrzeby zakładania nowych kopalń).
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953