Utilization of energy from the coal beds
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):257–264
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Hydrogen production during gasification of coal in oxygen and steam, as well as reforming process of methane in steam was discussed. The attention was also paid to the method of recovery of valuable gas fuels (H2, CH4) from gases obtained during refinery and coking plant processes. On the hand, hydrogen is present in coal beds in very small amounts usually not detected by gas chromatography,while the concentration of methane in several coal beds may be an interesting hydrogen source.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie energii ze złóż naturalnych paliw węglowych
paliwo gazowe, wodór, metan, reforming, konwersja, metoda PSA
W pracy omówiono w zarysie metody otrzymywania wodoru w procesie zgazowania węgla w atmosferze tlenu i pary wodnej oraz procesach reformingu metanu w obecności pary wodnej. Zwrócono również uwagę na stosowanie metody odzysku cennych paliw gazowych: H2 i CH4 z gazów poprodukcyjnych uzyskiwanych w rafineriach i koksowniach. W złożach węgla kamiennego wodór występuje w śladowych ilościach, nie zawsze wykrywalnych metodą chromatografii gazowej. Natomiast występujący w niektórych złożach węglowych metan może być interesującym źródłem wodoru.
 
REFERENCES (20)
1.
Bielański A., 2004 – Podstawy chemii nieorganicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Czajkowska S., Marzec A., 2001 – Generacja wodoru w czasie atmosferycznego utleniania wegli, pochodzących z polskich kopalń. Karbo, 12, s. 422–424.
 
3.
Davidi Sh., Grossman S.L., Cohen H., 1995 – Organic volatiles emission accompanying the low temperature atmospheric storage of bituminous coal. Fuel, 74, p. 1357.
 
4.
Gardziński W., Molenda J., 2005 – Źródła i wykorzystanie wodoru w rafineriach ropy naftowej. Przemysł chemiczny, 84(11), s. 825.
 
5.
Grzybek R., Grochowski L., 2005 –Wodór w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Przemysł chemiczny, 84(11), s. 820.
 
6.
Grossman S.L., Davidi Sh, Cohen H., 1993 – Molecular hydrogen evolution as a consequence of atmosferic oxidation of coal. Fuel, 72, p. 193.
 
7.
Grossman S.L., Davidi Sh., Cohen H., 1994 – Emission of toxic and fire hazardous gases from open air coal stockpiles. Fuel, 73, p. 1184.
 
8.
Karcz A., Tramer A., 2003 – Wykorzystanie gazu koksowniczego w syntezie chemicznej. IChPW, IGSMiE PAN, Zabrze–Kraków, s. 125.
 
9.
Karcz A., Sobolewski A., Stompel Z., 2006 – Perspektywy zagospodarowania gazu koksowniczego i przerobu węglopochodnych. Karbo, Wyd. specjalne, s. 38.
 
10.
Kuczepa K., Grabowska A., Prokop J., Lipkowski W., 2006 – Perspektywy zastosowania biotechnologicznych metod produkcji wodoru. Przemysł chemiczny 84, (11), s. 853.
 
11.
Marzec A., 2007 – Energetyka wodorowa – co to oznacza dla roli węgla? Karbo, 2, s. 109–111.
 
12.
Molenda J., 1997 – Gaz ziemny. Paliwo i surowiec. Warszawa, WNT.
 
13.
Paderewski M., 1999 – Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej. Warszawa, WNT.
 
14.
Srogi K., 2000 – Wodór paliwo przyszłości. Karbo, 2, s. 65–76.
 
15.
Street P.J., Smalley J., Cunningham A.T.S., 1975 – Hydrogen as an indicator of the spontaneous combustion of coal. Journal of the Institute of Fuel, p. 146–152.
 
16.
Surgała J., 2006 – Obecne i perspektywiczne metody otrzymywania wodoru. Przemysł chemiczny, 85(8–9), s. 661.
 
17.
Taczanowski S., 2007 – Symbioza węgla z energią jądrową. Karbo, 2, s.116—119.
 
18.
Tramer A., Ściążko M., Karcz A., 2005 – Techniczne aspekty wykorzystania gazu koksowniczego do pozyskania wodoru. Przemysł chemiczny, 84(11), s. 815.
 
19.
Urbaniec K., Grabarczyk R., 2005 – Kierunki badań nad wykorzystaniem biomasy do otrzymywania wodoru. Przemysł chemiczny, 84 (11), s. 836.
 
20.
Waligórska M., Łaniecki M., 2005 – Biomasa źródłem wodoru. Przemysł chemiczny, 84(5), s. 297.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953