Characteristics of the capital gaining sources and financing the activity of coal mine enterprises. Part 2: sources of the foreign capital
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(2):101-117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The sources of the foreign capital are presented in this article. Besides of that, there are presented the forms of financing the capital with the description of the capital itself. The following sources of gaining the foreign capital are described: credit, bonds, factoring, forfaiting, leasing, commercial papers and securitization.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych. Część 2: Źródła kapitału obcego
faktoring, forfaiting, kredyt bankowy, leasing, papiery komercyjne, sekurytyzacja
W artykule zaprezentowano źródła pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw. Scharakteryzowano wybrane źródła pozyskania kapitału obcego, do których zalicza się: kredyty bankowe i pożyczki, papiery komercyjne, faktoring, forfaiting, leasing, obligacje, sekurytyzację. Ponadto przedstawiono kryteria doboru źródeł finansowania.
 
REFERENCES (15)
1.
Bąk P., 2006 - Sekurytyzacja aktywów jako źródło finansowania działalności spółek węglowych. Praca doktorska, Kraków.
 
2.
Bień W., 1999 - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Diffin, Warszawa.
 
3.
Brigham E.F., 1996 - Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa.
 
4.
Czekaj J., Dresler Z., 2005 - Zarządzania finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii. PWN, Warszawa.
 
5.
Ickiewicz J., 1996 - Strategia finansowania przedsiębiorstwa. Wyd. "Poltext", Warszawa.
 
6.
Janik W., 2001 - Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Doradca Podatnika nr 18/2001.
 
7.
Jaroński P., 2000 - Nowe instrumenty na rynku finansowym - sekurytyzacja. Gazeta Prawna nr 71.
 
8.
Ludwicki K., 2003 - Nowoczesne techniki finansowania przedsiębiorstwa. INFOR, dodatek do Serwisu FK nr 17.
 
9.
Monitor Rachunkowości i Finansów, Zeszyt specjalny nr 3/2001.
 
10.
Sierpińska M., Wędzki D., 1999 - Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 
11.
Słownik ekonomiczno-prawny, www.bankier.pl.
 
12.
Tokarski A., Tokarski M., 2002, - Faktoring jako instrument sterowania należnościami - koszty, korzyści. Dodatek do Serwisu Finansowo-Księgowego nr 46/2002b.
 
13.
Tokarski A., Tokarski M., 2002 - Płynność finansowa a zasady finansowania przedsiębiorstw. Dodatek do Serwisu Finansowo-Kredytowego nr 45/2002a.
 
14.
Tomala P., 2003 - Zalety i wady finansowania krótkoterminowymi papierami dłużnymi. Dodatek do Serwisu FK nr 24/2003.
 
15.
Zawadzki M., 2000 - Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, koszt kapitału, korelacje zadłużenia i potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstw. INE PAN, Warszawa.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top