Valuation of mineral project with simultaneous options
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(1):101–113
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the last decades Real Options Valuation (ROV) has been gaining a leading role among methods of economic evaluation and risk analysis of projects. This method enables valuation of managerial flexibility which includes postponing investments and reformulating of operating strategies of companies. By doing this, the method delivers higher project values than derived from the classical discount approaches, such as NPV. The value of flexibility may be of lower or greater importance - depending on types, configuration and sequence of occurring real options. Common methods of real options valuation are built on lattice models which approximate continuous stochastic process. One of the most popular techniques used for real options valuation - a marketed asset disclaimer approach (MAD) - is based on the binomial tree. The paper presents valuation of the mineral project with three simultaneous options: option-to-expand, option-to-contract and option-to-abandon.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wycena projektu górniczego z opcjami równoległymi
opcje rzeczowe, analiza opcji rzeczowych, opcje równoległe
W ostatnich dekadach coraz większą popularność wśród metod oceny ekonomicznej i analizy ryzyka projektów inwestycyjnych zdobywa analiza opcji rzeczowych. Metoda ta umożliwia wycenę tzw. elastyczności decyzyjnej mieszczącej w sobie możliwości odkładania inwestycji w czasie oraz modyfikację przyjętych pierwotnie strategii operacyjnych, dzięki czemu w wyniku analizy otrzymuje się wartości przedsięwzięć wyższe niż uzyskiwane w klasycznych metodach dyskontowych - bardziej zbliżone do wartości rynkowych. W zależności od typów, układu opcji, kolejności ich występowania wartość elastyczności może mieć bardziej lub mniej istotne znaczenie. Popularne metody wyceny opcji rzeczowych wykorzystują stanowiące aproksymację ciągłego procesu stochastycznego schematy kratownicowe, w tym najbardziej znane - podejście dwumianowe. Na podejściu tym bazuje metodyka wyceny stosująca tzw. założenie MAD. Artykuł przedstawia sposób wyceny górniczego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego trzy, występujące równolegle, opcje rzeczowe: opcję rozszerzenia skali projektu, zmniejszenia zakresu prowadzonych operacji i likwidacji przedsięwzięcia.
 
REFERENCES (15)
1.
Amram M., Kulatilaka N., 1999 - Real Options - Managing Strategic Investment in an Uncertain World. Boston, Harvard Business School Press, pp. 246.
 
2.
Borison A., 2005 - Real Options Analysis: Where Are the Emperor's Clothes? Journal of Applied Corporate Finance (Spring), Vol. 17, No 2, p. 17-31.
 
3.
Brealey R. A., Myers S., 2000 - Principles of Corporate Finance (6th edition). Irvin McGraw-Hill.
 
4.
Brennan M. J., Schwartz E. S., 1985 - A New Approach to Evaluating Natural Resource Ivestments. Midland Corporate Finance Journal, 3, p. 37-47.
 
5.
Copeland T., Antikarov V., 2001 - Real Options: A Practitioner's Guide. Texere, Thompson Coproration, pp. 370.
 
6.
Copeland T., Koller T., Murrin J., 1994 - Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (2nd Edition). John Wiley and Sons, New York.
 
7.
Copeland T., Koller T., Murrin J., 2000 - Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (3rd Edition). John Wiley and Sons, New York.
 
8.
Cox J. C., Ross S. A., 1976 - The Valuation of Options for Alternative Stochastic Process. Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 1/2, p. 145-166.
 
9.
Cox J. C., Ross S. A., Rubinstein M., 1979 - Option Pricing: a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, Vol. 7, No. 3, p. 229-263.
 
10.
Saługa P., 2000 - Stopy dyskontowe w górniczych projektach inwestycyjnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 16, z. 3, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, p. 91-112.
 
11.
Saługa P., 2006 - Wycena złóż surowców mineralnych w praktyce światowego górnictwa. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 22, z. spec. 2 (red. Sobczyk E. J., Kicki J.), Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, p. 7-18.
 
12.
Saługa P., Dzieża J., Kicki J., 2002 - Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 18, z. spec.; Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, p. 157-173.
 
13.
Trigeorgis L., 1996 - Real Options - Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts - London, England, pp. 427.
 
14.
Trigeorgis L., 1999 - Real Options: A Primer. [In:] Alleman J., Noam E. (eds) - The New Investment Theory of Real Options and Its Implication for Telecommunications Economics. Kluwer Academic Publishers, Boston, MA.
 
15.
Trigeorgis L., Mason S. P., 1987 - Valuing Managerial Flexibility. Midland Corporate Finance Journal, Vol. 5, No. 1, p. 14-21.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953