Determination of relations connecting coking coal price with selected quality parameters
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(4):101–113
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the method of coking coal valuation. The method comprises on determination the dependence of coal price from quality parameters coal. Technological value of coal depends on many different physical, chemical and physico-chemical parameters. The choice of the set of parameters that were taken into account was based on the criterion of coke yield and the quality of achieved metallurgical coke. The quality parameters of coal that influence the quality of coke are: the indexes that characterise rank of coal (Vdaf, Ro) coke-making parameters (caking properties, plasticity, dilatation) as well as the content of ballast and harmful components (moisture, ash, sulphur, phosphorus, alakalis). The imoact of each particular coal quality parameters on economics of coking process, on yield of coke and on coke quality was analysed. The correction coefficients were evaluated that change the price of coal when chosen parameters deviates from the level assumed as the standard one. Two different variants of algorithms for coking coal valuation are proposed basing on selected quality characteristics. The variants differ by the way of coal valuation regarding the coke-making parameters. Assuming that coal price is a measure of use value of the coal, these algorithms can be used for forming the structure of coking coal pricing formulae.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie zależności wiążącej cenę węgla koksowego z wybranymi parametrami jakościowymi
węgiel koksowy, parametry jakościowe, wartość użytkowa
W referacie przedstawiono propozycję sposobu oceny wartości użytkowej węgla koksowego poprzez określenie zależności wiążącej cenę węgla z jego parametrami jakościowymi. O wartości technologicznej węgla decyduje zespół jego właściwości fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych, tak więc wybór kilku najważniejszych parametrów oparto na kryterium wpływu jakości węgla na uzysk i jakość koksu metalurgicznego. Do parametrów określających jakość węgla, na podstawie których można prognozować o jakości koksu należą: wskaźniki charakteryzujące stopień uwęglenia (Vdaf, Ro), właściwości koksotwórcze (spiekalność, plastyczność, dylatacja) oraz zawartość składników balastowych i szkodliwych (wilgoć, popiół, siarka, fosfor, alkalia). Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano wyboru najistotniejszych parametrów jakościowych służących do oceny wartości użytkowej węgla oraz określono wielkości współczynników korygujących cenę węgla przy odchyleniach wartości wybranych parametrów jakościowych od poziomu przyjętego dla węgla wzorcowego. Zaproponowano dwa warianty algorytmu wartościującego węgiel koksowy w oparciu o wybrane parametry jakościowe, różniące się sposobem wartościowania węgli ze względu na ich właściwości koksotwórcze. Przyjmując, że cena węgla jest miarą jego wartości użytkowej, algorytmy te mogą służyć do kształtowania struktury formuł sprzedażnych wyznaczających cenę węgla koksowego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953