Natural gas in Polish and European Union's energy sectors
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(4):89–100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Natural gas is widely used both as an energy carrier as well as important material for chemical industry. One of the most prospective directions of natural gas utilisation is its usage for the purpose of electricity generation. The natural gas fired combined heat and power plants (CHP) characterise the high efficiency of chemical energy use. For this reason natural gas has been recently more often used for electricity generation purposes. This is also why the role of natural gas will probably rise in future. Hard coal and lignite are dominant in Polish sector of electricity generation. The total electricity production in 2002 was 144,1 TW.h and the share of hard coal and lignite was about 96%. Practically the structure of Polish electricity generation has not changed for the recent 20 years. The only, but not very significant, change is that natural gas has just started to be used for co-generation of electricity and heat. It should be mentioned, however, that the rate of electricity produced from natural in Poland is low - 2,1 TW.h (2002), i.e. only 1,5% of the total electricity generation. The biggest combined heat and power plant that in spite of coal uses also natural gas is Lublin Wrotków. The paper presents short characteristics of the Polish power generation sector with a special stress put on combined heat and power plants based on natural gas. Constrains that prevent from wider scale use of natural gas in the sector are described. The paper demonstrates also the ecological and technical aspects of gas turbines use. It also presents the comparison between structure of electricity production in Poland and in the European Union. Finally, the paper shows the perpective of the development of energy sector and the role of the natural gas in future structure of primary energy mix for the purpose of electricity production.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gaz ziemny w energetyce polskiej i krajów Unii Europejskiej
gaz ziemny, wytwarzanie energii elektrycznej, kogeneracja
Gaz ziemny znajduje szerokie zastosowania zarówno jako nośnik energii, jak i ważny surowiec w przemyśle chemicznym. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków użytkowania gazu jest zastosowanie go do produkcji energii elektrycznej. Gazowe elektrociepłownie pracujące w skojarzeniu charakteryzują się wysoką efektywnością przetwarzania energii chemicznej. Z tego powodu gaz jest obecnie coraz częściej używany do wytwarzania energii elektrycznej i można się spodziewać, że jego rola w przyszłości wzrośnie. Węgiel kamienny i brunatny są surowcami dominującymi w polskim sektorze elektroenergetycznym. Całkowita produkcja energii elektrycznej w roku 2002 wyniosła 144,1 TW.h, a w 96% była ona wytworzona z węgla kamiennego i brunatnego. Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce praktycznie nie zmieniła się w ciągu ostatnich 20 lat. Jedyną, niezbyt znaczącą zmianą jest to, że gaz ziemny zaczął być używany do kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej. Wciąż jednak ilość energii elektrycznej wyprodukowanej z gazu jest bardzo niewielka i wynosi 2,1 TW.h (2002), to jest tylko 1,5% całkowitej produkcji. Największą elektrociepłownią, która oprócz węgla używa również gazu jest Lublin-Wrotków. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę polskiego sektora elektroenergetycznego ze szczególnym uwzględnieniem elektrociepłowni pracujących w skojarzeniu w oparciu o gaz ziemny. Opisano powody, dla których nie następuje szersze użytkowanie gazu ziemnego w sektorze. Omówiono również ekologiczne i techniczne aspekty użytkowania turbin gazowych. Dokonano porównania pomiędzy strukturą wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i w Unii Europejskiej. Na koniec przedstawiono perspektywy rozwoju sektora elektroenergetycznego i znaczenie gazu w przyszłej strukturze pierwotnych nośników energii w produkcji energii elektrycznej.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953