Economic aspects of the changes of workings intensity and concentration of the output in Polish coal companies
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(1):57-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper a significant increase of concentration of the output from Polish hard coal longwalls during the period 1993-2002 is described. The increase significantly reduced the quantity of mine workings and coefficient of workings intensity. Some economic aspects of the changes is shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczne aspekty zmian natężenia robót korytarzowych i koncentracji wydobycia w polskich spółkach węglowych
górnictwo węgla kamiennego, natężenie robót korytarzowych, koncentracja wydobycia, efektywność ekonomiczna
Artykuł ukazuje znaczący wzrost koncentracji wydobycia w polskich ścianach węglowych w latach 1993-2002, który umożliwił wyraźne ograniczenie ilości potrzebnych kopalniom podziemnym wyrobisk chodnikowych. Zaowocowało to znaczącym zmniejszeniem wskaźnika natężenia robót korytarzowych, co również w niniejszym artykule przedstawiono. Uwypuklono też niektóre aspekty ekonomiczne omówionych tutaj zmian.
 
REFERENCES (6)
1.
Biuletyn informacyjny o działalności gospodarczej spółek i kopalń węgla kamiennego w likwidacji. PAWK, PARGWK, Katowice 1993 do 2002 r.
 
2.
Magda R., Woźny T., Kowalczyk B., Głodzik S., 2000 — Analiza podstawowych parametrów wielkości i modelu kopalń węgla kamiennego. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria z perlikiem nr 3, Kraków.
 
3.
Woźny T., Głodzik S., 2001—Amortyzacja a koszt jednostkowy wydobycia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1993—1999. Materiały konferencyjne „Przemysł wydobywczy 2001”, Kraków, s. 353-365.
 
4.
Woźny T., Głodzik S., 2000 — Wynagrodzenia w branży górnictwa węgla kamiennego decydującym czynnikiem poziomu kosztów jednostkowych wydobycia w latach 1993—1999. Materiały konferencyjne „Przemysł wydobywczy XX i XXI stulecia”, Kraków, s. 433-447.
 
5.
Woźny T., Głodzik S., 2003 — Zmiany w relacjach między składowymi jednostkowego kosztu wydobycia węgla kamiennego w latach 1993—2000. Wyd. IGSMiE PAN, Gos. Sur. Min., z. 1, s. 68-83, Kraków.
 
6.
Głodzik S., Woźny T., 2004 — Wzrost koncentracji wydobycia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993-2002. Wyd. IGSMiE PAN, Gos. Sur. Min., z. 1, s. 23-37, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top