European standards for emission of pollutants into the atmosphere and the selective exploitation of power coal beds
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Sciences and Technology, Kraków, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(4):33-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a review of the problems concerning the management of the exploitation process in black coal mines in the aspect of guaranteeing the supply of coal of proper quality, especially of low sulphur content for professional power plants that do not intend to build expensive desulphurizing installations, being simultaneously obliged do satisfy the European Union standards concerning the emission of pollutants into the atmosphere.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Europejskie normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery a selektywna eksploatacja pokładów węgla energetycznego
górnictwo, eksploatacja selektywna, zarządzanie produkcją, parametry jakościowe węgla
W artykule przedstawiono ogólny zarys problematyki związanej z zarządzaniem procesem wydobywczym w kopalniach węgla kamiennego w aspekcie zapewnienia sprzedaży węgla o odpowiednich parametrach jakościowych, szczególnie o niskiej zawartości siarki, do zakładów energetyki zawodowej, które nie zamierzają budować kosztownych instalacji odsiarczania, a jednocześnie są obligowane do spełnienia od 2008 r. norm Unii Europejskiej dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 
REFERENCES (4)
1.
Dyrektywa 2001/80/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy z dnia 23 października 2001 r. dotycząca ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw. Luksemburg 2001.
 
2.
Krajowy Plan Redukcji Emisji Zanieczyszczeń (KPRE). Warszawa 2004.
 
3.
Uzasadnienie celowości wprowadzenia w Polsce Krajowego Planu Redukcji Emisji Zanieczyszczeń jako sposobu wdrożenia Dyrektywy 2001/80/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw. Warszawa 2004.
 
4.
Magda R., Franik T., Woźny T., 2005—Zarządzanie procesem eksploatacji selektywnej węgla energetycznego w aspekcie zapewnienia dostaw węgla o obniżonej zawartości siarki dla sektora energetyki zawodowej. Problemy współczesnego zarządzania. Wyd. Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o.o. , s. 91—98, Lublin.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top