The productivness of mining of hard coal in period of the reform on bacground of changes in the section of mining
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(3):47-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the comparative analysis of productiveness of the mining and of the hard coal mining trade in years 1994-2003. The productiveness in reference to the value of the assets and to expenditure of the human work has been analyzed. The restructuring of the mining influences the measures of the productiveness, which should confirm the legitimacy of the undertaken decisions in the range of technical-organizational changes. Such decisions are undertaken in the conditions of uncertainty which causes that the reform of mining carries some risk.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Produktywność górnictwa węgla kamiennego w okresie reformowania na tle przemian w sekcji górnictwo i kopalnictwo
górnictwo, górnictwo węgla kamiennego, środki trwałe, zatrudnienie, produktywność górnictwa
W artykule przedstawiono analizę porównawczą produktywności górnictwa oraz branży górnictwa węgla kamiennego w latach 1994-2003. Analizowano produktywność w odniesieniu do wartości brutto środków trwałych oraz do nakładu pracy ludzkiej. Restrukturyzacja górnictwa wpływa na zmianę mierników produktywności, które powinny potwierdzać słuszność podejmowanych decyzji w zakresie zmian techniczno-organizacyjnych. Decyzje takie podejmowane są w warunkach niepewności, co sprawia, że reformowanie górnictwa wiąże się z ryzykiem.
 
REFERENCES (8)
1.
Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waniewski T., Wersty B., 1998 — Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 266.
 
2.
Janasz W., Urbańczyk E., Wiśniewski T., 1988—Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWE.
 
3.
Kosieradzka A., Lis S., 1996 — Produktywność. Metody, analizy, oceny i tworzenie programów poprawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 12.
 
4.
Kosieradzka A., Lis S., 1998 — Programowanie poprawy produktywności. Warszawa, PWE.
 
5.
Ploch J., 1975 — Uwagi o metodzie analizy czynników produkcji. Bank I kredyt, nr 12.
 
6.
Polska 2004. Raport o stanie przemysłu, 2004 — Warszawa, Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 
7.
Rocznik statystyczny przemysłu, 1995—2004 — Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
8.
Suszyński C., 1999 — Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami. Warszawa, PWE.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top