Strategic value and its assessment in the evaluation of mineral projects
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(4):99–106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Strategic value of a project (or the value of strategic opportunities) appears when the realization of a project offers additional opportunities which would not be discovered if the project had not been chosen to be realized. The projects with strategic value are often called creating options as they give the rights, but not the obligation, to use these additional opportunities, an investor will exercise the option if he finds it beneficial. Many investment project connected with the exploration and development of mineral resources have strategic values. The main aim of this paper is to present the importance of the complex analysis of mining investment projects which allows one to discover their strategic value. The paper demonstrates methods of the assessment of a project with strategic value through the application of the approaches based on scenario planning, simulation as well as on real options concept.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wartość strategiczna i jej szacowanie w ocenie górniczych projektów inwestycyjnych
górnicze projekty inwestycyjne, ocena projektów, wartość strategiczna, opcje rzeczowe
Wartość strategiczna projektu, określana jako wartość możliwości strategicznych, dotyczy przypadków, w których realizacja projektu inwestycyjnego otwiera dodatkowe możliwości, które nie pojawiłyby się, gdyby projekt nie został skierowany do realizacji. Projekty z wartością strategiczną określane są często jako kreujące opcje - dają inwestorowi prawo (ale nie obowiązek) wykorzystania tych dodatkowych możliwości, inwestor może zrealizować opcję rzeczową, jeśli uzna, że jest to dla niego korzystne. Wiele projektów z zakresu poszukiwań i eksploatacji surowców mineralnych posiada wartość strategiczną. Celem artykułu jest prezentacja znaczenia pełnej analizy górniczych projektów inwestycyjnych pozwalającej na odkrycie ich wartości strategicznych. W artykule przedstawiono również zasady szacowania wartości projektu z uwzględnieniem wartości strategicznej poprzez zastosowanie podejścia bazującego na analizie scenariuszy, symulacji oraz na wycenie opcji rzeczowych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953