Hydrothermal zeolite synthesis of basaltic tuff from Gracze basalt deposit
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(3):147–160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper there are presented the results of hydrothermal zeolite synthesis of basaltic tuff deriving from Gracze basalt deposit. The synthesis was conducted in condition of atmospheric pressure, in temperature of 95-100°C. The aim of the work was tuffs enriching in sorptive zeolite components effected by artificial hydrothermaI solution. The synthesis was conducted in two different ways: first - with using the solution of soda lye, and second - with using the mixture of soda lye and liquid glass. The synthesis proved that it is possible to raise the amount of zeolites in tuff by the influence of hydrothermal solutions, containing sodium and silica, in the atmospheric pressure. The enriching in zeolites, such as: analcite, phillipsite and chabazite is accompanied by simultaneous chemical decomposition of basalt components, which could reduce the tuff sorptive properties. There is also revealed the advantageous influence of tuff initial activation by sulphuric acid to zeolite forming process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Hydrotermalna synteza zeolitowych tufów bazaltowych ze złoża bazaltu w Graczach
roztwór hydrotermalny, synteza, tufy bazaltowe, zeolity
W pracy przedstawiono wyniki hydrotermalnej syntezy zeolitowych tufów bazaltowych ze złoża bazaltu w Graczach. Syntezę hydrotermalną przeprowadzono bezciśnieniowo w temperaturze 95-100°C. Celem badań było wzbogacenie tufów w sorpcyjne składniki zeolitowe przez oddziaływanie sztucznych roztworów hydrotermalnych. Syntezę przeprowadzono w dwóch wariantach: pierwszy przy zastosowaniu roztworu ługu sodowego, drugi z mieszaniną ługu sodowego i szkła wodnego. Przeprowadzona synteza wykazała, że w warunkach bezciśnieniowego działania roztworami hydrotermalnymi wzbogaconymi w sód i krzemionkę można uzyskać wzrost zawartości w tufie zeolitów w postaci analcymu, philipsytu i chabazytu, przy jednoczesnym rozkładzie chemicznym składników bazaltu, obniżajacych własności sorpcyjne tufów. Wykazano również korzystny wpływ wstępnej aktywizacji tufu kwasem siarkowym na proces tworzenia zeolitów.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953