Industrial investment project risk assessment
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(3):69-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Risk refers to the decision-making problem in terms of uncertainty over the future event scenario. The nature of risk is multidimensional and it may concern all the aspects of the investment project. There are three fundamental problems in risk managing - risk identyfying, risk assessment and risk minimisation. The article depicts synthesis methods of risk assessment. Among basic methods there have been presented strategic risk assessment method and risk assessment of cash flows method as well. Among the auxiliary methods the authors describe production scale risk assessment method and high project constant costs.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena ryzyka przemysłowych projektów inwestycyjnych
ryzyko, ocena ryzyka, projekt inwestycyjny
Ryzykiem określa się sytuację decyzyjną podejmowaną w warunkach niepewności co do przyszłego scenariusza zdarzeń związanych z tą decyzją. Ryzyko ma charakter wielowymiarowy i może dotyczyć wszystkich aspektów projektu inwestycyjnego. W zarządzaniu ryzykiem wyróżnia się jego identyfikację, ocenę i minimalizowanie. W artykule przedstawiono syntetyzujące metody oceny ryzyka. Z metod podstawowych przedstawiono strategiczną ocenę ryzyka i ocenę ryzyka przepływów pieniężnych. Z metod pomocniczych przedstawiono ocenę ryzyka związanego ze skalą produkcji i ocenę ryzyka związaną z wysokim poziomem kosztów projektu.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top