Influence of securitization on selected financial indicators
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(1):93–108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In article influence of securitization as a source of capital on selected financial indicators is presented. When the company destine cash for investments or repayment debts. In article were presented financial indicators, on which securitization influences and may improve the value.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sekurytyzacji aktywów na kształtowanie się wybranych wskaźników finansowych
górnictwo węgla kamiennego, analiza finansowa, wskaźniki oceny finansowej, sekurytyzacja aktywów
W artykule przedstawiono wpływ sekurytyzacji jako alternatywnego źródła pozyskania kapitału na wybrane wskaźniki finansowe. Zmiana wartości wskaźników ma miejsce w sytuacji, gdy firma zużyje uzyskaną z sekurytyzacji należności gotówkę albo do sfinansowania przedsięwzięcia rozwojowego, albo do spłaty zadłużenia. W celu ukazania wpływu sekurytyzacji na wskaźniki finansowe wybrano te wskaźniki, na które wspomniana technika wpływa i może poprawić ich wartość.
 
REFERENCES (6)
1.
Jaroński P., 2000 - Nowe instrumenty na rynku finansowym - sekurytyzacja. Gazeta Prawna nr 71.
 
2.
Kosiński A., 1997 - Sekurytyzacja aktywów. Zarządzanie i Finanse, Warszawa.
 
3.
Sierpińska M., 2005 - Sekurytyzacja aktywów - możliwości jej zastosowania w górnictwie węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 4.
 
4.
Sierpińska M., Jachna T., 2004 - Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 
5.
Sierpińska M., Wędzki D., 1999 - Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 
6.
Styn I., 2000 - Sekurytyzacja aktywów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953