Constant coefficients being taken in the general equation gravity filtration of coal slurries
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska, Koszalin
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(3):157–173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the above publication describing the research of a fundamental nature presents one of the methods for determining the constant coefficients a gravity filtration. occurring in the general equation filtration (Piecuch 2009, 2010). The laboratory tests concerning the gravitational filtration were performed, applying variables: capacity of the feed (1 dm3, 1.5 dm3, 2 dm3), a degree of density (10 g/dm3, 20 g/dm3, 30 g/dm3, 40 g/dm3) and medium pressure of the column of liquid. As polluting the feed they used the hard bituminous coal about the determined faction entered into within the limits of by 0.315 mm up to 0.5 mm which was larger than the diameter of eyes on the mesh filter. With such experience modeled density of the filtrate was zero. This is important for the transfer of a basic research on studies of an application. Based on received results prepared graphical and tabular statement. The first series of tests and calculations is set to a constant mesh filter t', which has risen with the increase in pressure filtration. In the second series of tests and calculations is set to a constant coefficient b in the equation of resistance occurring sediment and the general equation of filtration (Piecuch 2009, 2010). [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczenie stałych współczynników w ogólnym równaniu filtracji grawitacyjnej dla zawiesin węglowych
filtracja grawitacyjna, stały współczynnik, węgiel kamienny
W powyższej publikacji, opisując badania o charakterze podstawowym, zaprezentowano jeden ze sposobów wyznaczenia stałych współczynników w filtracji grawitacyjnej, występujących w ogólnym równaniu filtracji (Piecuch 2009, 2010). Wykonano badania laboratoryjne dotyczące filtracji grawitacyjnej, stosując jako zmienne: objętość nadawy (1 dm3; 1,5 dm3; 2 dm3), stopień jej zagęszczenia (10 g/dm3, 20 g/dm3, 30 g/dm3, 40 g/dm3) oraz napór średni słupa cieczy. Jako zanieczyszczenie nadawy użyto węgla kamiennego o klasie ziarnowej zawartej w granicach od 0,315 do 0,5 mm, która była większa od średnicy oczek na siatce filtracyjnej. Przy tak modelowanym doświadczeniu zagęszczenie filtratu było równe zero. Jest to ważne dla przeniesienia badań o charakterze podstawowym na badania o charakterze aplikacyjnym. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono ich graficzne oraz tabelaryczne zestawienie. W pierwszej serii badań oraz obliczeń określono wartość stałej siatki filtracyjnej t', która rosła wraz ze wzrostem ciśnienia filtracji. W drugiej serii badań oraz obliczeń określono wartość stałego współczynnika b, występującego w równaniu oporu osadu i w ogólnym równaniu filtracji (Piecuch 2009, 2010). [...]
 
REFERENCES (11)
1.
Anielak, A.M. 2000. Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. PWN, Warszawa.
 
2.
Dahlstrom, D.A. 1954. Theory and practice of filtration. Międzynarodowy Kongres Przeróbki Mechanicznej. Essen.
 
3.
Gumińska, J. 2007. The influence of microfloc age on its strength and sorption capactty. Environmental Protection Engineering No 1, p. 5−14.
 
4.
Hewelke i in. 2014 – Hewelke, E., Szatyłowicz, J., Gnatowski, T. i Oleszczuk, R. 2014. Zmienność przestrzenna uwilgotnienia hydrofobowej gleby organicznej w warunkach przepływu preferencyjnego. Rocznik Ochrona Środowiska t. 16, s. 580−607 (Annual Set the Environment Protection vol. 16, p. 580−607).
 
5.
Kabsch-Korbutowicz, M. i Urbanowska, A. 2009. Proces MIEX®DOC jako metoda przydatna do wstępnego oczyszczania wody przed procesem filtracji na membranach ceramicznych. Rocznik Ochrona Środowiska t. 11, s. 595−606 (Annual Set the Environment Protection vol. 11, p. 595−606).
 
6.
Kliber, S. i Wiśniewski, J.A. 2009. Membranowy proces wymiany anionów jako metoda zmiany składu jonowego wody. Rocznik Ochrona Środowiska t. 11, s. 985−994 (Annual Set the Environment Protection vol. 11, p. 985−994).
 
7.
Ostrowska i in. 2013 – Ostrowska, K., Janczukowicz, W., Radziewicz, J. i Mielcarek, A. 2013. Wpływ procesu filtracji na relacje między ilością substancji organicznych i związków biogennych w ściekach mleczarskich. Rocznik Ochrona Środowiska t. 15, s. 1411–1425 (Annual Set the Environment Protection vol. 15, p. 1411−1425).
 
8.
Piecuch. T, 2009. Równanie Darcy jako podstawa analizy teoretycznej szczególnych przypadków procesu filtracji. Rocznik Ochrona Środowiska t. 11, cz. 1, s. 299−320 (Annual Set the Environment Protection vol. 11, p. 299−320).
 
9.
Piecuch, T., 2010. Technika wodno-mułowa, urządzenia i procesy. W.N.T., Warszawa.
 
10.
Piekarski, J. 2011. Zastosowanie metod numerycznych do modelowania procesu filtracji grawitacyjnej. Rocznik Ochrona Środowiska t. 13 , Rok 2011, s. 315−332 (Annual Set the Environment Protection vol. 13, p. 315−332).
 
11.
Tomaszewska, B. 2011. The Use of Ultrafiltration and Reverse Osmosis in the Desalination of Low Mineralized Geothermal Waters. Archives of Environmental Protection vol. 37, No 3.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953