New method of assessment of damages threat to building objects in the mining terrain
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):151-157
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The mining-induced surface deformations are the reason of damages to buildings. The paper presents new method the assessment of threat to building, which can be accomplished by the comparison of so-called the predicted value of impassable horizontal strain to so-called the value of horizontal strain marking critical resistance of the building.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowa metoda oceny zagrożenia uszkodzeniami obiektów budowlanych na terenach górniczych
górnictwo, odkształcenie powierzchni, naprężenia poziome, zagrożenie budowli
Odkształcenia powierzchni wywołane działalnością górniczą są powodem uszkodzeń budowli. Opracowanie przedstawia nową metodę oceny zagrożenia dla budowli, którą można realizować poprzez porównanie tak zwanej przewidywanej wartości nieprzenoszalnych naprężeń poziomych do tak zwanej wartości oznaczenia krytycznego naprężenia poziomego odporności budowli.
 
REFERENCES (9)
1.
Hejmanowski R., Kwinta A., Patykowski G., 2005 - Metoda wyznaczania współczynnika proporcjonalności przemieszczeń poziomych B dla rejonu O/ZG "Lubin". [W:] Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej: "VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych". GIG Katowice, Ustroń, 15-17 czerwca, 324-333.
 
2.
Knothe S., 1984 - Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. Śląsk, Katowice.
 
3.
Kwiatek J., 2002 - Obiekty budowlane na terenach górniczych. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice.
 
4.
Ostrowski J., 2006 - Deformacje powierzchni a zagrożenie uszkodzeniami budynków na terenach górniczych w ujęciu probabilistycznym. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Rozprawy i monografie 160, Kraków.
 
5.
Popiołek E., Ostrowski J., 1978 - Zależność między nachyleniami a przemieszczeniami poziomymi terenu w ostatecznie wykształconych nieckach obniżeniowych. Ochrona Terenów Górniczych nr 46.
 
6.
Popiołek E., 1989 - Ochrona terenów górniczych. Skrypt uczelniany nr 1172, AGH, Kraków.
 
7.
Popiołek E., Ostrowski J., 1981 - Próba ustalenia głównych przyczyn rozbieżności prognozowanych i obserwowanych poeksploatacyjnych wskaźników deformacji. Ochrona Terenów Górniczych nr 58.
 
8.
Popiołek E., Ostrowski J., Niedojadło Z. i in., 1999 - Wstępne wyniki analizy dotychczasowych geodezyjnych badań wpływów eksploatacji górniczej na deformacje powierzchni terenu w LGOM. [W:] Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej: "V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych". Szczyrk 29.09-1.10. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Seria: Konferencje nr 30, 96-107.
 
9.
Wodyński A., Kocot W., 1996 -Metodyka oceny stanu technicznego budynków o tradycyjnej konstrukcji zlokalizowanych na terenach górniczych. Przegląd górniczy Nr 7-8, Katowice.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top