Principles of data bases creation for stochastic simulation of driving costs of roadways in hard coal mines
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):53-65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A procedure used during creation of the economical – financial data bases for roadways with particular attention paid to probability distribution of driving costs has been described in the present study. Probability distributions of the driving costs can be used in stochastic simulation of the costs related to execution of roadways, which are designed for similar (comparable) geological – mining conditions, in order to assess the cost level, as well as to determine risk of its overrunning.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zasady tworzenia baz danych na potrzeby symulacji stochastycznej kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych wykonywanych w kopalniach węgla kamiennego
górnictwo węgla kamiennego, baza danych, ekonomia, wyrobisko korytarzowe
W artykule opisano pewien sposób postępowania przy opracowywaniu bazy danych ekonomiczno-finansowych dla wyrobisk korytarzowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładów prawdopodobieństwa kosztów ich drążenia. Rozkłady prawdopodobieństwa kosztów drążenia mogą zostać wykorzystane w procesie symulacji stochastycznej kosztów związanych z wykonywaniem wyrobisk korytarzowych, projektowanych dla podobnych (porównywalnych) warunków geologiczno-górniczych, w celu oszacowania poziomu kosztów oraz określenia ryzyka jego przekroczenia.
 
REFERENCES (10)
1.
Głodzik S., 2001 - Metoda modelowania natężenia robót udostępniających i przygotowawczych dla pól eksploatacyjnych w aspekcie narastającej koncentracji wydobycia w kopalniach węgla kamiennego. Praca doktorska, AGH, Kraków.
 
2.
Magda R., 2004 - Zastosowanie modelowania matematycznego i techniki komputerowej w projektowaniu robót górniczych w kopalni węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 20, z. 3.
 
3.
Magda R., 2006 - Koncepcja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania produkcją w kopalni węgla kamiennego. Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o.o., Lublin.
 
4.
Magda R., Głodzik S., Woźny T., 2007a - Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków ścianowych kopalń węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 23, z. 1.
 
5.
Magda R., Głodzik S., Woźny T., 2007b - Zasady tworzenia baz danych dla potrzeb symulacji stochastycznej kosztów produkcji w polach ścianowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 23, z. 2.
 
6.
Magda R., Głodzik S., Woźny T., Jasiewicz J., 2007 - Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków korytarzowych wykonywanych w kopalniach węgla kamiennego. Surowcami Mineralnymi, T. 23, z. 3.
 
7.
Narzędzia statystycznej analizy danych - program z rodziny STATISTICA.1999 Seminarium, Warszawa 14 pażdziernika 1999, Kraków.
 
8.
Przybyła H., 1991 - Rola ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jego związki ze strategią prowadzenia robót górniczych. Przegląd Górniczy, nr 11, Katowice.
 
9.
Saługa P., 2001 - Symulacja Monte Carlo w ocenie ekonomicznej eksploatacji złoża węgla kamiennego. Materiały z konferencji "Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2001", Kraków.
 
10.
STATISTICA PL dla Windows t. 1 4, 1997 - StatSoft, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top